preskočiť na hlavný obsah

Čistenie fasád (aplikácia vodného lúča)

/up/images/featured/images/0-cisteniefasad.jpg

Prichádza obdobie prípravy na jarné upratovanie po zime. Naši starí rodičia mali prirodzene vypestovaný vzťah a zdedené návyky, že na jar treba očistiť a ponatierať či namaľovať ošarpané fasády domčekov po zime. Samozrejme, zmenou kvality používaných materiálov na fasády tieto problémy nie sú až také zrejmé. Po kritickom zhodnotení stavu našej fasády, resp. budovy alebo domu musíme žiaľ veľakrát konštatovať, že povrch konštrukcie potrebuje určitú kvalitatívnu zmenu. Prinajmenšom očistenie a náter konštrukcie, resp. vykonať kompletnú sanáciu fasády. Prvým krokom pre určenie spôsobu opravy, resp. prvým krokom pri oprave je odstrániť zvetrané a poškodené častice z povrchu. Technologická príprava základného povrchu je veľmi dôležitá. Lebo na náležite očistený povrch môžeme aplikovať požadované sanačné materiály. Vzhľadom na bezrázové pôsobenie na konštrukciu má v dnešnej dobe výrazné uplatnenie technológia vysokotlakového vodného lúča.

V dôsledku výkyvu vonkajších teplôt, mrazov a počasia dochádza k výraznejším zmenám a poškodzovaniu nielen fasád, ale aj mnohých stavebných diel a budov. Veľké výkyvy teplôt a mrazy výrazne vplývajú na kvalitu povrchu omietky, betónu, malty a náterov. Nielen zmeny teplôt, ale aj agresivita prostredia, vyššie koncentrácie nečistôt v ovzduší, postupujúca erózia vetra a dažďa vplývajú na stav konštrukcie. Po skončení zimy nastáva akási rekapitulácia a zhodnotenie stavu konštrukcie, resp. určenie stupňa jej poškodenia.

Vysokotlakový vodný lúč je bezrázový výrobný postup určený na sanáciu betónu, čistenie farieb a poškodených náterov, tryskanie dilatačných špár, čistenie členitých povrchov, ako aj na hydrodemoláciu a rezanie materiálov. Pôsobenie vodného lúča na materiál zahŕňa najmä tieto spôsoby:
-    čistenie vodným lúčom fasády, historické budovy, mosty, veže a pod.,
-    rezanie vodným lúčom betónov, ocelí, plastov, gumy, mramoru atď.
-    a iné, napr. hydrodemolácie, čiže búranie a odstraňovanie veľkých hrúbok.

Obytné budovy a priemyselné stavby, podlahy, komunikácie, betónové mosty, tunely, komíny, bazény patria mechanicky k veľmi namáhaným stavebným konštruk ciám. A je preto samozrejmé, že v dôsledku namáhania dochádza k narušovaniu danej konštrukcie. Tiež dôsledkom prirodzeného starnutia či fyzikálnych a chemických vplyvov môže byť každé stavebné dielo poškodené. Aj niektoré ľudské činnosti, napr. grafity, môžu poškodzovať povrchy stavieb, minimálne esteticky.

Existujú normy, ako často, kedy a za akých podmienok nasleduje kontrola, resp. následná oprava konštrukcií. Preto každá nová stavba, renovácia či oprava sa musí riadiť presnými predpismi, normami či zásadami. Aby nedošlo napr. k statickému porušeniu konštrukcie, je potrebné vykonávať pravidelné kontroly kvality stavieb a prípadné následné opravy jestvujúcich konštrukcií.

Poškodenie konštrukcií si vyžaduje zhodnotenie aktuálneho stavu betónu, resp. celej konštrukcie. Výsledky zhodnotenia sú rozhodujúcim kritériom na určenie rozsahu opráv a druhu metódy použiteľnej na opravu.

Najdôležitejšie požiadavky na kvalitu základového povrchu sú nasledovné:
-    homogénny pevný podklad s vysokou odolnosťou voči oteru;
-    poškodený betón vplyvom mrazu, korózie armatúr a preťaženia treba odstrániť;
-    taktiež skarbonizovaný a chloridom

nasýtený (zamorený) betón je úplne odstraňovaný tak, aby ani neskôr vo vnútri betónu nedochádzalo ku korozívnemu rozrušovaniu;
-    armatúry musia byť po celom obvode uvoľnené a očistené od korózie, t. j. „obnažené",
-    povrch betónu musí byť dostatočne zdrsnený, aby sa dosiahlo kvalitné spojenie starej a novej vrstvy betónu.

Všetky tieto požiadavky na kvalitu podkladu možno s výhodou dosiahnuť technológiou vysokotlakového vodného lúča. Okrem iného vodný lúč má v porovnaní s „konkurenčnými metódami", ako napr. čistenie plameňom, pieskovanie, mechanické odstraňovanie frézovaním alebo dlátom, nasledovné prednosti:
-    odstraňovanie sa uskutočňuje bez termického alebo chemického zaťaženia kontaktnej plochy;
-    nedochádza k vzniku prasklín a trhlín v základnom materiáli;
-    nedochádza k mechanickému poškodzovaniu povrchu;
-    nedochádza k poškodeniu obnaženej armatúry;
-    nedochádza k vzniku prachu, a tým zaťažovaniu životného a pracovného prostredia (najmä pri čistení alebo delení jedovatých a karcinogénnych materiálov alebo inak kontaminovaných materiálov).

Vysokotlakový vodný lúč je nasadzovaný všade tam, kde je možné využiť jeho špecifické prednosti a výhody. Celková oblasť nasadenia zahŕňa:
-    čistenie povrchu betónu od farieb a nánosov;
-    odstraňovanie plaveného cementu;
-    odstraňovanie starých náterov;
-    vyplavovanie (zdrsňovanie) malých častíc cca. 1-3 mm;
-    odstraňovanie menej pevných vrstiev;
-    lokálne odstraňovanie betónu, napr. obnažovanie jednotlivých výstužných prútov armatúr;
-    veľkoplošný úber do rôznych hĺbok (lokálne búranie hydrodemolácia);
-    odstraňovanie omietok a ostatné čistenie fasád od nánosov prachu a nečistôt.

Podľa požiadaviek a technického zadania musia byť technologické parametre vodného lúča ako tlak, množstvo vody, druh a počet trysiek, rýchlosť posuvu trysky či jej otáčky správne zvolené. Praktické skúsenosti a výsledky výskumu odstraňovania náterov (na báze minerálov a živíc) a betónu sú k dispozícii. Predpokladom pre hospodárne nasadenie technológie vodného lúča je tiež poznanie mechanizmu rozrušovania, resp. odstraňovania nežiaducich vrstiev materiálov. Praktická aplikácia čistenia mramorovej a travertínovej fasády je zobrazená na obrázku. Pracovný tlak dosahuje až 200 MPa.

Z obrázku tiež vidno, že očistený povrch fasády budovy je zbavený všetkých aj dlhoročných usadenín a nánosov.

Kedže povrch betónu býva tiež natretý impregnačnými prostriedkami (napr. na živicovej báze), je potrebné najprv očistiť plochu od náterov a impregnácií. Súčasne sa musí odstrániť poškodená vrchná vrstva betónu a zvetrané vrstvy. Vzhľadom na vysokú afinitu náterov k povrchu sa na odstránenie nežiaducich materiálov s výhodou používa technológia vysokotlakového vodného lúča s pracovným tlakom až do 2 500 bar. Týmto tlakom sa darí rýchlo a efektívne odstrániť zvyšky náterov a skarbonizovaného betónu.

Výdatnosť čistenia býva 10-60 m2/hod. Takto očistený povrch betónu je dostatočne zbavený nežiaducich materiálov. Následne vykonávané odtrhové skúšky preukazujú dobrú kvalitu očisteného povrchu.

Všeobecne je známe, že statické pôsobenie vodného lúča nevyvoláva v základnom materiáli nežiaduce trhliny, t. j. pôsobí staticky bez dynamických rázov, čím technológia vodného lúča získava neoceniteľné prednosti pred inými technológiami na úpravu povrchu betónu. Betón je po čistení vodným lúčom navyše dostatočne drsný a porézny pre ďalšie ošetrenie.

Vysokotlakový vodný lúč a práce ním vykonávané sú vysoko efektívne a navyše ekologické. V súčasnosti vzhľadom na vysoké generované pracovné tlaky ho možno efektívne tiež využiť aj na rezanie všetkých známych technických materiálov. S prísadou abrazíva možno bez problémov nielen čistiť, ale aj rezať betóny, ocele, mramor, žulu, sklo či iné konštrukčné a stavebné materiály bez zmeny kvality a štruktúry.

Dr. Ing. Zdenko KRAJNÝ 

zdroj: Dom a Bývanie

Páčil sa vám článok?

áno: 214     nie: 191

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby