preskočiť na hlavný obsah

Alternatívne zadávanie verejných zákaziek

/up/images/featured/images/0-zadavanie.jpg

Nielen vývoj v zahraničí, ale rovnako aj požiadavky na skrátenie celého investičného procesu, vyvolávajú tlak na projektantov pre skrátenie dĺžky projektových prác. Častým argumentom našich projektantov je stav, keď odmietajú práce urýchliť, resp. skrátiť s poukazom na to, že vo všetkých prípadoch ide o duševnú prácu. Ďalším argumentom je, že priebeh projektových prác, resp. ich výstupy sú prakticky nemerateľné a nekontrolovateľné zadávateľom v čase. Uvedené tvrdenie ale nezodpovedá skutočnosti a v zahraničnej praxi - predovšetkým zadávacích podmienok FIDIC D-B - je tento postup nielen rozšírený, ale aj úplne obvyklý.

Aké sú teda výhody zadávania na základe podmienok FIDIC D-B a ako je možné tieto využiť v našich podmienkach verejných zadávateľov? Podmienky FIDIC, resp. FIDIC D-B sa už naplno „udomácnili" nielen v praxi privátnych investorov u nás, ale sú dnes rovnako aj neodmysliteľnou súčasťou podkladov verejných zadávateľov na základe zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z.

Zadávanie zákaziek

Uvedený spôsob zadávania zákaziek, kedy je vypracovaním projektovej dokumentácie alebo niektorej jej časti poverený zhotoviteľ, má tieto základné výhody:
•    zníženie celkovej doby prípravy projektu a vlastnej realizácie s tým,
že tieto činnosti sa prekrývajú,
•    výrazné zníženie rizika zadávateľa
z dôvodu, že súčasťou zadania nie je realizačná dokumentácia,
•    zníženie viacprác vyplývajúcich z dokumentácie pre realizáciu diela.

Pri rozhodovaní zadávateľa sa niekedy zabúda na skutočnosť, že z hľadiska posúdenia rizikového manažmentu sa toto presúva na stranu dodávateľa, čím ale obvykle narastá jeho ponuková cena v rámci výberového konania. Na druhej strane sú ale rovnako rozšírené kontrolné mechanizmy na strane zadávateľa, keď technický dozor podľa článku 3 podmienok FIDIC kontroluje rovnako priebeh projektových prác. V tomto prípade taktiež vykonáva činnosť, ktorá nie je obvyklá v našich podmienkach a často si obe strane neuvedomujú, že táto činnosť je úplne rozdielna od „klasického" stavebného dozoru napr. podľa prílohy UNIKA vo veci dozorov.

V každom prípade v porovnaní s našou obvyklou a zavedenou stavebnou praxou tak vznikajú záväzkové vzťahy, ktoré výrazne vybočujú z klasického trojuholníka zadávateľ - projektant - dodávateľ a podstatne rozširujú rozsah a zodpovednosti dozoru. V prípade týchto podmienok sú výrazne rozšírené požiadavky nielen na projektanta, ale rovnako aj na technický dozor. Práce projektanta tak iba v malom rozsahu zodpovedajúce „klasickému triedeniu" na základe sadzobníka UNIKA, a to bez ohľadu na to, akú časť projektovej dokumentácie projektant spracúva.

Povinnosti projektanta

Ako teda v praxi funguje nové usporiadanie a rozsah povinností projektanta? Pri „klasickom zadávaní" je súčasťou výkonov projektanta dokumentácia pre stavebné povolenie, resp. dokumentácia pre výberové konanie, prípadne realizačná dokumentácia, na základe ktorých uchádzač v rámci výberového konania predkladá ponuku a následne realizuje práce. Na druhej strane v prípade podmienok FIDIC D-B nie je vôbec neobvyklým modelom, že súčasťou výkonov projektanta je i dokumentácia pre územné konanie (ÚK). Týmto je splnený „záväzok" projektanta vo veci projektovej dokumentácie a zvyšok prác tak predstavujú technické špecifikácie, resp. výkonnostné a funkčné požiadavky v súlade s § 34, odst. 2 uvedeného zákona.

Popisy požiadaviek

Kameňom úrazu sú ale vo väčšine prípadov popisy výkonnostných a funkčných požiadaviek, na ktoré zásadne naši projektanti nie sú zvyknutí. Tieto totiž spolu s technickými špecifikáciami nahrádzajú všetky ďalšie stupne projektovej dokumentácie. V tomto prípade je tak PD nahradená desiatkami, prípadne stovkami strán technického popisu, požiadaviek na materiály, stroje a technické vybavenie, ktoré majú v plnom rozsahu nahradiť projektovú dokumentáciu. Popis funkčných požiadaviek tak ale nezodpovedá tzv. technickým správam z jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie, pretože je podstatne širší a presnejší.

Častým argumentom našich projektantov je, že bez vypracovania príslušného stupňa projektovej dokumentácie nie sú schopní tak vypracovanie zadania na výkonnostné a funkčné požiadavky splniť. Popis týchto požiadaviek je ale základným zmluvným dokumentom, na základe ktorého bude zhotoviteľ vykonávať projektové práce a technický dozor tieto práce kontrolovať.

Na druhej strane je rovnako technický dozor postavený pred novú úlohu, s ktorou nemá dostatok skúseností: kontrolovať priebeh projektových prác dodávateľa a nahradiť tak činnosť projektanta. Z uvedeného vyplýva, že zavedenie podmienok FIDIC D-B a ich aplikácia v podmienkach verejného obstarávania je rovnako možná, pričom bola už na niekoľkých projektoch na Slovensku a rovnako v Čechách využívaná, a to nezávisle od typu projektu a jeho špecifikácií.

Systém v praxi

Najväčšou prekážkou zavedenia uvedeného systému do praxe, ktorého výhody už boli vyššie popísané, je predovšetkým nielen nedostatok skúseností našich projektantov a technikov, ale v mnohých prípadoch aj neochota spracovávať uvedený typ zadania, s ktorým nemajú prakticky žiadne skúsenosti. Akceptovateľným argumentom na druhej strane môže byť fakt, že uvedený typ zadávania nie je v našich podmienkach obvyklý a okrem technického problému spôsobuje obom stranám ťažkosti aj jej primerané ocenenie.

Na druhej strane je už zadávanie uvedeným spôsobom vo svete značne rozšírené, kedy „extrém zadania" môže predstavovať iba štúdiu objektu, bez akejkoľvek ďalšej projektovej dokumentácie. Je pochopiteľné, že vo vyššie uvedenom prípade je konštrukcia výkazu výmer podstatne jednoduchšia: tento obsahuje obvykle iba položky za jednotlivé stavebné objekty, profesie alebo technologické súbory, položku nákladov zariadenia staveniska a separátnu položku pre dokumentáciu a inžinierske činnosti. Výhodou v tomto prípade je aj skutočnosť, že odpadá veľmi prácna kalkulácia jednotlivých položiek po metroch bežných, m2 alebo m3 a táto je nahradená obvykle čiastkou za celý stavebný súbor alebo profesiu.

Iba ďalšia prax a neustály tlak na znižovanie nákladov a doby prípravnej fáze jednotlivých projektov ukážu, či je uvedený model životaschopný aj v našich podmienkach výstavby.

Dr. Ing. Milan Oleríny, MP Consulting Foto: www.flickr.com, HORM Design 

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať

Páčil sa vám článok?

áno: 186     nie: 173

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby