preskočiť na hlavný obsah

Aktuálne obnovy pamiatok v Brne

/up/images/featured/images/obnova_pamiatok_brno_0.png

S odvolaním sa na latinské reconstrukcio - znovuoživenie si dovolím používať i termín rekonštrukcia, pretože v sebe zahŕňa viac spôsobov obnovy pamiatok a je aj bežne používaný autormi, investormi, užívateľmi (vrátane pamiatkárov), dodávateľmi, av neposlednom rade aj verejnosťou.

Čo je spoločné pre rekonštrukcie, ktoré boli dané do užívania v priebehu prvého desaťročia 21. storočia:

• ide o pamiatkovo chránené objekty akomplexy v MPR (Mestskej pamiatkovej rezervácii) i mimo nej, ktoré vyrástli na rovnakom historickom základe, mali podobný kultúrny vývoj aovplyvňovali ich rovnaké politicko-ekonomické udalosti;

projektovým prácam predchádzali všetky prieskumy doplnkové i vo fáze realizácie. Ich výsledky boli zdokumentované alebo ako nálezy prezentované;

• dochádzalo k oscilácii medzi striktným zachovaním autentickej hmoty arešpektovaním potrieb užívateľov. Výsledkom je maximálne využitie existujúceho objektu a jeho ďalšie rozširovanie. Nezastrešené nádvorie je výnimkou;

architektonicky cenné prvky a práce umelecko-remeselného charakteru boli podľa potreby zakonzervované, zreštaurované, zreparované alebo vyrobené ich kópie;

• novovkladané konštrukcie boli dôsledne oddelené, koexistenia starého s novým riešená z pozície minimalizmu eventuálne s náznakom high-tech. Panoramatický výťah „supluje" úlohu kinetického výtvarného objektu. Boli preferované materiály opticky - transparentné, iskriace, zrkadliace a „hapticky" - hladké, studené, tvrdé.

Rozdielny je účel, pre ktorý boli realizované a know-how jednotlivých autorov.

Národný pamiatkový ústav Rekonštrukcia Herringovho paláca, Námestie Svobody 8, Brno

Úpravy barokového paláca (so staršou „substrukcí") pre podnikateľa
J. Herringa boli dokončené v roku 1844 podľa pokynov L. Ch. Von Fôrstera, známeho schopnosťou skĺbiť vlastnosti materiálov s ich hospodárnosťou (keramika, liatina, „parížsky rošt") a eleganciu s technickým pokrokom (eliptické schodisko osvetlené plynovými lampami, záchody splachované z „nástrešných" rezervoárov).

Cieľom rekonštrukcie bolo zachovanie zaujímavých konštrukcií (priebežné povalové stropy, klenby), priestorov (salóny piana nobile, dve kamenné schodiská, koniareň a kočiareň, zaklenuté pivnice), architektonických a umelecko-remeselných detailov, so splnením súčasných nárokov na administratívnu budovu s rozsiahlym knižným a administratívnym fondom. Zväčšenie úžitkovej plochy bolo dosiahnuté: náhradou dreveného krovu (v súlade s pôvodným) za oceľový s dvojposchodovým zastrešením presvetleným priebežným svetlíkom, umiestnením chodby vo dvornom krídle ku štítovej stene, obnovením balkónov a prehĺbením podzemia pod nádvorie. Bol nainštalovaný nový výťah do bývalého svetlíka a jeho zasklená otvorená šachta prepúšťala dostatok svetla až do centrálnej haly piana nobile.

Obnovená fasáda v pôvodnej farebnosti reprezentuje Fôrsterov vzťah k benátskej renesancii (rizalit so šesticou okien typu arbelos). Podľa odhaleného fragmentu gotického združeného portálu boli upravené výkladné plochy parteru.

Prednáškové, prehliadkové a výstavné akcie na nezastrešenom nádvorí av pivničnej galérii vracajú palácu niekdajší význam.

Investor: Štatutárne mesto Brno
Užívateľ: NPÚ, územné odborné pracovisko
Generálny projektant: Architektonická kancelária, Ing. arch. Radko Kvet, Brno - autor, Ing. arch. Pavel Pekár - spoluautor
Generálny dodávateľ: PSJ, a. s.
Náklady: 103 mil. Kč
Realizácia: 1997 - 2001, 2004 Galerie Sklepení

Zdroj: Zprávy státního památkového ústavu v Brne, 5/2001. ISSN 1213-20802 Obr. 1 - Hana Šimková. Obr. 2 - NPÚ ÚOP v Brne

---

Knižnica Jifího Mahena, Rekonštrukcia Schrattenbachovho paláca, Kobližná 4, Poštová 2, Brno

Z množstva vlastníkov nárožného domu treba spomenúť kardinála Schrattenbacha, ktorý zveril barokovú prestavbu M. Grimmovi. Ten na pôdoryse viacuholníka vytvoril palác s dvoma vjazdmi, trojramenným schodiskom a okrem iného aj 27 izbami. Na prelome 1767 1768 tu krátko pôsobil W. A. Mozart, ktorý koncertoval v neďalekej Redute. K neskorším klasicistickým úpravám patrili: uzavretá dvorná pavlač, schodisko vdvorných krídlach a štuková výzdoba sál. Po roku 1811, kedy už nie je palác majetkom rodu, sa často menia jeho majitelia. Dom zvýšili o jedno podlažie v polovici 19. storočia a následné utilitárne adaptácie, prístavby, vojnové aj povojnové udalosti dosť narušili jeho fyzickú podstatu. Filozófia rekonštrukcie vychádza z existencie dvoch odlišných celkov: z hmotného paláca vyzdobeného vo vrcholnom baroku a subtílnej sklo-oceľovej dvornej vstavby. Takto vznikla ústredná dvorana, ktorá v paláci chýbala.

Panoramatický výťah spája ochozy vstavby suplujúce pavlač. Rekonštrukcia sa týkala odstránenia prístavieb, sanácií objektu vrátane pivníc, podpivničenia dvorovej vstavby a znovuvýstavby južného krídla. Dispozícia rešpektuje oddelenie prevádzok (verejnosť, pracovisko, zázemie) a nutnosť obslužnej komunikácie na jednej úrovni vo všetkých podlažiach. Amfiládne radenie miestností (radenie v osi) síce nedovoľuje difúziu návštevníkov, ale okrem bežnej knihovníckej agendy sa tu nachádza informačné stredisko EU, knižnica hudobná, zvuková pre zrakovo postihnutých aj kútik pre najmenších, viacúčelová sála a služobný byt v podkroví. V parteri je voľne z ulice prístupná internetová študovňa ačitáreň, z prejazdu pivničnej galérie akaviarne.

Investor: Štatutárni mesto Brno
Užívateľ: KJM
Generálny projektant: DRNH architektonická kancelár - Ing. arch. Petr Valenta, Ing. arch. Antonín Novák, Ing. arch. Radovan Smejkal
Generálny dodávateľ: Unistav, a. s.
Náklady: 140 mil. Kč
Realizácia: 1999 - 2001

Zdroj: Tomáš Jefábek, Jifí Kroupa: Brnenské paláce, 2005, ISBN: 80-7364-016-3
Obr. 3 - www.wikipedia.org, Obr. 4 - časopis Architekt 04/2002

---

Národné divadlo Brno, Divadlo Reduta Kapucínske námestie 4, Brno

Reduta (krčma, taverna) je asi najstaršia divadelná budova strednej Európy. Vo východnom krídle sa od roku 1605 príležitostne hrávalo (typ stagione). Divadelná sála tu síce vznikla v roku 1736, ale Královské mestské divadlo, až po dvoch požiaroch, kedy sa aj krčma mení na veľkú sálu Reduty (teraz Mozartovu na počesť jeho vystúpení v roku 1767, keď mal 11 rokov).

Od roku 1891, 20 rokov po ďalšom požiari, sa týči na mieste divadelnej sály trojloďová tržnica a až po roku 1919 sa divadelná prevádzka obnovila v upravenej sále Reduty, která takto slúžil do 90. rokov minulého storočia.

Víťazný tím si stanovil dve rovnocenné priority: prezentovať vrcholnú fázu objektu a vložiť chýbajúce zariadenia, t. j. výťahy a sociálne vybavenie z materiálov a tvarov jasne čitateľných, ale tak, aby rešpektovali zachované hodnoty. Vznikli 4 „kontajnery" na vloženie potrebného.

Sanáciou vstavieb sa obnovilo monumentálne arkádové nádvorie, zastrešené prúteno-lanovou konštrukciou plocho zasklenou, v novej divadelnej sále s balkónom zostali viditeľné väzníky a svetlík tržnice. Otočením sály o 180° k priečeliu hľadiskom, vzniklo spoločné zázemie aj pre koncertnú sálu Reduty avparteri manipulačný priestor. Nedostatok výtvarných prvkov nahrádza nezobrazujúci lineárny ornament (na terazzovej podlahe átria, lunetovej klenbe kaviarne a veľkoplošne - červená v červenej - na stenách sály Reduty) aďalej svetelné efekty horizontálnych avertikálnych plôch (podlahy, podhľady, steny). Rekonštruovaný objekt ako predtým v sebe kumuluje funkcie: divadelnú, společenskú, reprezentačnú, komerčnú i stravovaciu. Prístupná je i časť viacpodlažného labyrintu brnenského podzemia.

Investor: Statutární mesto Brno
Užívateľ: Národní divadlo Brno
Generálny projektant: DRNH architektonická kanceláf - Ing. arch. Petr Valenta, Ing. arch. Antonín Novák, Ing. arch. Eduard Šterbák, Ing. arch. Radovan Smejkal, divadelná časť - Doc. Miroslav Melena, výtvarné dielo - Doc. MA. Petr Kvíčala Generálny dodávateľ: IMOSBrno, a. s., A.M.O.S. Design, s. r. o.
Náklady: 355 mil. Kč
Realizácia: 2005
Ocenenie: Stavba roku 2006

---

Fakulta sociálnych štúdií Masarykovej univerzity (FSS MU) Joštova 10, Brno

Budova vznikla v rokoch 1906 - 1910 ako tzv. nové nemecké Technické učilište. Autorom bol F. Hrach, pamiatkár apredstaviteľ neskorého historizmu. Solitérna trojkrídlová stavba s pôdorysom egyptského trojuholníka s vnútorným nádvorím, ktoré na poschodí lemuje chodba, bola vybavená tromi schodiskami, neskôr pribudli osobné výťahy. Fasádu, vzhľadom na pôvodný účel, zdobia alegórie technických odborov (elektroinžinierstvo, architektúra, chémia). Účelom bolo centralizovať dislokovanú fakultu a vhodne dispozične umiestniť jej vedenie, jednotlivé katedry, výzkumné a účelové pracoviská ikontaktný priestor s občerstvením.

Generálna rekonštrukcia do dispozície podstatne nezasiahla. Z dvojtraktov niekde vznikli trojtrakty, naopak reprezentačným priestorom bola vrátená pôvodná podoba, vstavbou do krovu vzniklo šieste podlažie. Ako nóvum vznikla na úrovni tretieho podlažia pochôdzna strecha, dobre prístupná zveľkej posluchárne a auly. Jej oceľovú konštrukciu podopiera šestica stĺpov so sekundárnou výtvarnou funkciou. Kryštalické svetlíky presvetľujú novú halu otvorenú cez dve podlažia. V časti ostrého uhlu hala stupňovito klesá na úroveň prvého podzemného podlažia (priestor pre divadelnú študentskú produkciu). Uplatnením moderných technológií a štandardov zostáva pôvodný účel historickej budovy zachovaný a adekvátne využitý.


Investor: MŠMT
Generálny projektant: Arch.Design, s. r. o.  Ing. arch. Pavel Rippel, Akad. arch. Jana Háyeková, Ing. Radek Fišer (HIP)
Generálny dodávateľ: OHL, ŽS, s. r. o.
Náklady: 250 mil. Kč
Realizácia: 2003  2005

Zdroj: Obr. 6, 7  Arch.Design, s. r. o., Credi Group Office, s. r. o.

---

Fakulta informačných technológií Vysokého učení technického (FIT VUT) Božetechova 1/ 2, Brno

Dnešný komplex tvoria dva areály (B1, B2) prepojené podzemnou chodbou a nadzemnou lávkou.

Areálu B2  bývalému kláštoru kartuziánskych mníchov (ojedinelému komplexu z roku 1375) sa dostalo dvojitej satisfakcie. A to zhodnotením jeho fyzického stavu a vložením náplne, ktorá takmer symbolicky nadväzuje na poslanie rádu  vzdelávať seba a vzdelanosť šíriť. Koncepcia regenerácie umiestňuje do klenutých krídel s meditatívnou atmosférou  dekanát, prednáškové priestory a pracoviská menej technicky náročné. V novom šate je aj refektórium (spoločná kláštorná jedáleň) pre slávnostné príležitosti, klauzury (uzavretý priestor v objekte) hostí profesorov, obnovené sú aj ambity (otvorené krížové chodby), nádvoria zdobia fontány a zeleň. Novostavby posluchárenských komplexov I a II sú vybavené technológiami na poriadanie videokonferencií vrátane ich archivácie.

V areáli B1  v hospodárskom zázemí, vznikla konverzia pivovaru  ubytovňa pre doktorantov, študentská jedáleň areštaurácia. V susednej sýpce, v sále s galériou a v dalších priestoroch sa odohrávajú študentské aktivity. Pre ďalšiu výučbu, centrum výpočtovej techniky a umiestenie ľahkej i ťažkej laboratórnej techniky boli postavené štyri zasklené pavilóny. Vzniklo tak zázemie pre vedecko-technickú činnosť. Ak sa traduje, že miesto určuje dej (locus regit actum), potom to úplne platí o FIT VUT na pozemku Cartusia Brunensis.

Investor: MŠMT
Generálny projektant: ATELIER/2002 s. r. o. - Ing. arch. Vladislav Vrána, vedúci projektant Ing. Zbigniew Kaleta Generálny
Dodávateľ: IMOS Brno a. s., Unistav a. s., Tocháček spol. s r. o.
Náklady: více než 700 mil. Kč
Realizácie: 2002 - 2008
Ocenenie: Stavba roku 2008

Zdroj: Cartusia Brunensis, dejiny královopolského kláštera a jeho promeny v 21. století, VUTIUM 2005. ISBN 80-214-2921-6
Obr. 8 - www.wikipedia.org


Výnimočne komplikované a náročné rekonštrukcie stavieb, niektoré s ocenením Stavba roka, splnili obecne platnú požiadavku pamiatkovej starostlivosti, ktorou je princíp „živé pamiatky". Historické stavby vytvárajú už svojou podstatou vhodné „milieu" k prezentácii aktuálneho architektonického prejavu, ktorý by vynikol menej v homogénnom prostredí.

Čím ale docieliť, aby nevzniklo nebezpečie z monotónnosti, uniformity avo finále zo splynutia rukopisov? Snáď väčšou kontextualitou alebo kultivovanou náznakovou rekonštrukciou v intencii 21. storočia?


Doc. Ing. arch. Jarmila Ledinská, CSc.
FAST VUT Brno

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať

Páčil sa vám článok?

áno: 327     nie: 306

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby