preskočiť na hlavný obsah

Ako si vybrať vhodné okná

/up/images/featured/images/0-vhodneokna.jpg

S potrebou rozhodnúť sa a správne si vybrať okná sa stretávame pri kúpe nových okien kvôli výmene pôvodných v existujúcej budove alebo pri výbere okien do novostavby. Okná tvoria podstatnú časť obvodového plášťa budovy a sú najexponovanejším prvkom na fasáde. Na okno je kladený najväčší počet rozličných technických požiadaviek, a to často i protichodných...

S technickými požiadavkami na okno ako výrobok sa musí vysporiadať výrobca v procese preukazovania zhody. Tu sa na základe právnych a technických predpisov preukazuje zhoda technických vlastností s požiadavkami technických noriem. Výrobcovia a predajcovia vstupujú na trh výrobkov s cieľom získať zákazníka a použijú na to aj ukazovatele z procesu preukazovania zhody vlastností s technickými špecifikáciami. Nie každý zákazník je však natoľko odborne zdatný, aby si vedel pri množstve technických údajov vybrať vhodný výrobok, ktorý má vlastnosti vyhovujúce na zamýšľané použitie.

Trh výplňových konštrukcií je dnes veľmi rozvinutý a otvorený. Napriek právnym a technickým predpisom, napriek očakávanej etike podnikania sa môže zákazník stretnúť s ponukou, ktorá prináša určité riziko. Pri uvádzaní výrobkov na trh je ťažko potom rozlíšiť medzi množstvom rozlične formulovaných ponúk s rozličnými ukazovateľmi, niekedy neporovnateľnými. Správanie sa výrobcov a predajcov býva rôzne. Výsledky prieskumu, ktorý na objednávku občianskeho združenia SLOVENERGOokno [1] vykonala renomovaná marketingová organizácia, potvrdzujú, že sa vyskytujú cenové ponuky s neúplnými, niekedy až klamlivými informáciami a že zvyčajne neobsahujú pre kupujúceho komplexnosť informácií o ponúkanom tovare a službách, ale vypovedajú skôr iba o výpočte samotnej ceny.

Skreslená reklama

Určitým, nie celkom zriedkavým fenoménom je aj reklama výrobkov s neúplnými, skreslenými informáciami a terminologickými deformáciami. Ako príklad uvádzame technické pojmy z reklamy, ktorá bola zverejnená v jednom regionálnom periodiku. Ak by zákazník uveril termínom, ktoré nemajú nič spoločné s termínmi používanými na definovanie tepelnotechnických vlastností zasklení („odrážajúca vykurovacia energia, priepustnosť tepla“), potom si vlastne kúpou takéhoto výrobku minimálne zabuduje nevhodné zasklenie pre vykurovanú budovu.

Z údajov v reklame si vieme len domyslieť, že ide o zasklenie so zníženou priepustnosťou energie slnečného žiarenia (hodnotou g). Na základe tohto faktu ponúkať izolačné dvojsklo takýmto spôsobom pre vykurované budovy je zavádzanie zákazníka. V zimnom období nemá ako toto zasklenie usporiť 32 % energie, v porovnaní s bežným izolačným dvojsklom, ktoré tu nie je jasne definované. Platí pravý opak.

Ak by sa použilo toto izolačné dvojsklo (g = 0,42) pre vykurovanú budovu, potom by sa potreba tepla na vykurovanie tohto objektu zvýšila, v porovnaní s použitím izolačného dvojskla, ktoré má pre vykurované budovy zvyčajne hodnoty g = 0,6 až 0,63. To všetko za predpokladu, že obidve izolačné dvojsklá budú mať rovnakú hodnotu súčiniteľa prechodu tepla U /W/(m2.K)/. Teda pre zákazníka tu vzniká problém, ako sa orientovať v technických údajoch výrobkov, pričom by mal získať hodnotnú informáciu, ktorá mu zabezpečí výber vhodného výrobku pre jeho budovu alebo byt.

Výber okna podľa tepelnej bilancie

Na to, aby sme vedeli vybrať vhodné okno pre konkrétnu budovu, musíme si predovšetkým ujasniť, o aký typ objektu ide. Ak ide o vykurovanú budovu, v ktorej sa v letnom období zabezpečuje tepelná pohoda iba pasívnymi prostriedkami (napríklad vonkajším tienením) bez klimatizácie, potom rozhodujúcou veličinou pre výber vlastností okna je potreba tepla na vykurovanie.

Ak by išlo o budovu vykurovanú v zimnom období a v letnom období chladenú klimatizáciou, pri výbere vhodnej okennej konštrukcie sa berie do úvahy potreba tepla na vykurovanie v zimnom období a pre chladenie v lete. Súčet potreby tepla na vykurovanie a potreby tepla na chladenie predstavuje tepelnú bilanciu budovy. Pre väčšinu stavieb na bývanie (rodinné domy a bytové domy) je však prvý prípad typický, teda neuvažuje sa s potrebou tepla na chladenie budovy.

Pri výbere sa teda vychádza z faktu, že potreba tepla na vykurovanie alebo chladenie je najväčším konzumentom energie v budove a rozhodovacie kritérium pri voľbe vlastností okna je tepelná bilancia vo vykurovacom prípadne klimatizovanom období.

Energetické hodnotenie okien

Energetické hodnotenie slúži ako nástroj na selekciu okien a dverí predovšetkým pre užívateľov budov, výrobcov okien a čiastočne pre projektantov. Výpočtová metóda založená na európskom hodnotiacom systéme EWERS (European Windows Energy Rating System) [2] umožňuje hodnotenie okna ako výrobku na základe údajov z preukazovania zhody.

Prínos energetického štítkovania okien je predovšetkým pre spotrebiteľa, ktorý potrebuje jednoduchý, zrozumiteľný a kvalifikovaný odhad, napríklad pri dodatočnom zlepšovaní domu resp. bytu. Kvalitatívne a technické parametre okna uvedené na štítku sú totiž dostatočne zrozumiteľné. Prínosy pre výrobcu spočívajú v podpore energeticky efektívnych výrobkov. Bez jednotnej metódy a kontroly výsledkov prichádza na trh chaos bez rozlíšenia vhodných a menej vhodných výrobkov. Vyššia efektívnosť je ohodnotená vyššou energetickou triedou na hodnotiacom štítku. Výrobcovia s garantovaným štítkom tak získajú vierohodnosť na trhu s nezávislým hodnotením svojich výrobkov.

Historicky najskôr sa rozšírilo energetické hodnotenie okien v Severnej Amerike, a to ako dôsledok rýchlych inovačných a technických zlepšení komponentov okien, ale aj  vplyvu rozličných klimatických pásiem územia Severnej Ameriky na energetickú bilanciu okna. Označovanie okien energetickým štítkom však znamenalo aj dobrý marketingový ťah, pretože spotrebiteľ sa mohol presne dozvedieť, akú kvalitu kupuje.

Existujúce hodnotiace systémy

Existujúce hodnotiace systémy majú výstupy vo forme štítkov, ktoré sa dajú rozdeliť do troch základných skupín:

- Garančné štítky (ekologické štítky) udávajú záruku, že výrobok vyhovuje dopredu stanoveným kritériám [4]. Takéto štítky sa používajú v škandinávskych štátoch, kde je výrazný vzťah k prírode a ekológii.
- Porovnávacie štítky uvádzajú energetické vlastnosti výrobkov ponúkaných na trhu [5], pričom obsahujú podrobnejšie informácie ako ekologické štítky. Sú založené na vyjadrení tepelnej bilancie okna v daných klimatických podmienkach.
- Informačné štítky uvádzajú technické charakteristiky výrobku.

Dobrovoľné združenie

Združenie SLOVENERGOokno vzniklo spojením predtým existujúcich profesijných združení SLOVOKNO a ENERGOkno, ako dobrovoľné združenie subjektov, ktorých podnikateľské aktivity pokrývajú celý komplex problematiky spätej s projektovaním, výrobou, predajom a montážou výplní stavebných otvorov. Členmi sú nielen samotní výrobcovia okien a dverí, ale aj dodávatelia izolačných skiel, profilov pre výrobu okien a dverí, ako aj rôznych iných doplnkov k týmto konštrukciám. Okrem toho má SLOVENERGOokno ambíciu združovať' všetky subjekty bez ohľadu na ich základnú materiálovú bázu, t. j. rovnako výrobcov drevených, plastových i hliníkových konštrukcií.

Objektívnosť, nezávislosť a nestrannosť svojej činnosti chce SLOVENERGOokno dosiahnuť prostredníctvom úzkej spolupráce s odbornou verejnosťou, ktorú predstavujú vysoké školy, skúšobne, výskumné ústavy, ako aj Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja. Základným zmyslom a cieľom sekcie je nielen rozvoj podnikania, podpora a ochrana svojich členov, ale predovšetkým snaha o vytvorenie ďalšieho inštitútu ochrany zákazníkov a odberateľov.

Združenie svojou činnosťou rozvíja:

- značku kvality ENERGOkno® – dobrovoľná značka kvality (výrobkový rating), ktorá hodnotí energetické vlastnosti okna;
- značku kvality SLOVOKNO® - dobrovoľná značka kvality (montážny rating), ktorá hodnotí vlastnosti okna spolu s montážou.
Na obidve značky je vypracovaná samostatná metodika hodnotenia, ktorá vychádza z požiadaviek technických noriem, konštrukčného riešenia výrobku, z požiadaviek na technologické postupy a na jednoznačnú identifikáciu výroby a predaja celého výrobku i jeho hlavných komponentov.

Energetický štítok okna

Cieľom energetického štítka okna vydávaného združením SLOVENERGOokno je dať postačujúce informácie, na základe ktorých je možné získať údaje o skladbe a vlastnostiach predmetného okna a polotovarov, z ktorých je vyrobené. Na energetickom štítku sú vyjadrené rozhodujúce tepelnotechnické vlastnosti okna a jeho komponentov (rámu, zasklenia a dištančného profilu). Štítkom sa okno zaradí do energetickej triedy na základe tepelnej bilancie výrobku vo vykurovacom období. Na hodnotenie výrobkov – okien sa používa škála podľa tab. 1.

Hodnotenie podľa potreby tepla na vykurovanie

Skutočná potreba tepla na vykurovanie v konkrétnych podmienkach závisí od lokality, tepelnotechnických vlastností budovy, prevádzkových podmienok a správania sa užívateľa budovy. Energetické štítkovanie okien umožňuje porovnanie rozličných okien a dverí v identických podmienkach z hľadiska vnútornej a vonkajšej klímy a pri tepelnotechnických vlastnostiach referenčnej budovy.

Výsledok hodnotenia je platný iba pre špecifikované okno a špecifikovaného výrobcu. Hodnotenie sa nedá transformovať na podobné okno iného výrobcu. Hodnotenie tepelnej bilancie je nástrojom na selekciu okien a dverí zo strany užívateľov budov, výrobcov okien i projektantov.

Príklad energetického štítku

Na štítku je evidenčné číslo, pod ktorým je výrobca a jeho výrobok evidovaný v združení SLOVENERGOokno. Výrobca sa uvádza úplným menom a adresou. Názov výrobku má obsahovať minimálne materiálovú bázu a obchodný názov. Identifikuje sa rámový profil, vlastnosti zasklenia, dištančného rámika a tesnenia. Na energetickom štítku je vyjadrený súčiniteľ prechodu tepla určený podľa STN EN ISO 10077-1. Uvádza sa priepustnosť energie slnečného žiarenia okna, ktorá sa určí pomocou priepustnosti energie slnečného žiarenia zasklenia, priesvitnej a nepriesvitnej časti okna. Uvedená je aj škárová prievzdušnosť okna.

Zhodnotenie

Okno, ktoré je vyrobené členom združenia SLOVENERGOokno a ktorý označuje svoje výrobky energetickým štítkom, má minimálne garantované niektoré vlastnosti.

- Výrobca používa len tie materiály a polotovary, ktorých vlastnosti deklaruje na energetickom štítku.
- Deklaruje vlastnosti použitých materiálov, teda nielen vlastnosti okna, ale aj rámovej konštrukcie, zasklenia, dištančného profilu a tesnenia.
- Proces výroby je pod neustálou kontrolou v súlade s platnými normami a internými smernicami zduženia.
- Výrobca má uzavretú zmluvu o kvalite dodávok izolačných dvojskiel alebo trojskiel.
- Pri styku so zákazníkom, reklame a predaji sa riadi schváleným kódexom člena zduženia.

prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
Stavebná fakulta STU v Bratislave

Literatúra:
wwww.slovenergookno.sk
Save Contract 4.1031/Z/00-030 Interin project report, 2002
LOWE, R., ORESZCYN, T., OLIVIER, D.: Window Energy Performance Rating. BFR Council, 2002
Ecolabelling of windows. Criteria document 2001 - 2005, Nordic Ecolabelling
CHMÚRNY, I., PUŠKÁR, A., PANÁČEK, P.: Energetické hodnotenie okien. Výpočtová metóda. Bratislava, 2007  

zdroj: Stavajte a bývajte s nami

Páčil sa vám článok?

áno: 291     nie: 185

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby