preskočiť na hlavný obsah

Ako sa orientovať v označení okien?

/up/images/featured/images/Ako_sa_orientovat_v_oznaceni_okien_0.png

Od 1. 2. 2007 platí aj v SR harmonizovaná európska norma (hEN) STN EN 14351-1 s názvom "Okná a dvere. Norma pre výrobky, funkčné charakteristiky Časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti alebo tesnosti proti prieniku dymu". Vydaním tejto normy pribudla v sústave STN norma, podľa ktorej možno okná a vonkajšie dvere (po preukázaní zhody) označovať označením CE. Toto označenie platí v celej Európskej únii a je označením potvrdzujúcim, že výrobok - okno (jeho typový reprezentant) je v zhode s touto harmonizovanou normou.

Prečo európske harmonizované normy?

V súlade so zjednotením európskeho trhu sú postupne na všetky výrobky vydávané európske normy (v oblasti stavebníctva aj návody na európske stavebné osvedčenia). Cieľom vydávania hEN je zjednotenie podmienok preukazovania zhody v jednotlivých krajinách Európskej únie. Európske normy vhodné na preukazovanie zhody, vydané v súlade s mandátom Európskej komisie (EK), sa po schválení a publikovaní v Úradnom vestníku EÚ stávajú harmonizovanými. (Zoznam harmonizovaných noriem je možné nájsť na internetovej stránke http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/construc.html.) Po stanovenom dátume započatia, tzv. začiatku koexistencie, môžu byť výrobky s preukázanou zhodou podľa harmonizovanej normy uvedené na trh s označením CE. Takýmto spôsobom má byť zabezpečené, aby všetky uvádzané výrobky na trh boli preverené rovnakými postupmi vylučujúcimi riziká uvedenia na trh najmä nebezpečných výrobkov.

V hEN je otázke metodiky preukazovania zhody a zisťovania charakteristík vždy venovaná osobitná príloha obsahujúca aj skúšobné metódy. Stavebné výrobky, pre ktoré už platí harmonizovaná európska norma, majú voľný prístup do všetkých krajín EÚ a EZVO bez nutnosti opakovaného preukazovania zhody s platnou harmonizovanou normou. V krajine zabudovania štatút harmonizovaných európskych noriem (hEN) v oblasti otvorových konštrukcií stavieb majú už viaceré výrobky (napr. garážové a priemyslové brány a vráta, závesy požiarnych dverí, okenice, markízy, panikové uzávery a ďalšie). EN 14351-1:2006 rozširuje tento okruh o okná a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti.

Aktuálna situácia na Slovensku

Prijatím tejto normy v SR sa však pre laickú verejnosť na určitý čas znepriehľadnil existujúci systém dokumentovania vhodnosti výrobkov na trh.

Táto situácia je spôsobená tým, že v súčasnosti (počas koexistencie) existujú na trhu výrobky, u ktorých mohla byť preukázaná zhoda podľa národného, ale aj nového európskeho postupu. Počas tohto obdobia budú na trhu existovať okná, u ktorých mohla byť preukázaná zhoda podľa niektorého z nižšie uvedených postupov:

1) Okná s certifikátom zhody, ktorý do vstupu SR do EÚ bol "najvyšším stupňom" preukazovania zhody od niektorej autorizovanej osoby podľa zákona o stavebných výrobkoch. Tieto okná môžu byť označené značkou CSK.
2) Okná uvedené na trh po vstupe SR do EÚ majú vydané "len" vyhlásenie zhody výrobcu podľa novely zákona o stavebných výrobkoch, ktoré taktiež môžu byť označené CSK. V prvom a aj v druhom prípade ide o okná, u ktorých bola preukázaná zhoda podľa národnej normy STN 74 6180 a posúdenie vykonala slovenská autorizovaná osoba.
3) Poslednú skupinu budú tvoriť výrobky, u ktorých výrobca preukáže zhodu s uvedenou hEN a na týchto výrobkoch alebo v ich sprievodných dokladoch už nájdeme označenie CE.

Prechodný stav (koexistencia) bude trvať do 1. februára 2009. Po tomto termíne by mal byť v celej Európskej únii (vrátane SR) len jeden postup preukazovania zhody, a to s použitím EN 14351-1 s jednotným označením CE.

Čo majú robiť výrobcovia

Už spomínaný stav, keď existujú tri spôsoby potvrdzovania, že stavebný výrobok je vhodný na deklarované použitie v stavbe, a blížiace sa končiace prechodné obdobie generuje otázku, či je potrebné, aby si výrobcovia dali okná alebo vchodové dvere znova vyskúšať, ak majú na výrobky certifikát zhody podľa (1 postup) alebo vyhlásenie zhody (2 postup)?

Odpoveď: Podľa vyhlášky MVRR SR č. 158/2004 Z. z. (táto vyhláška ustanovuje metódy kontroly zhody vlastností stavebného výrobku s technickými špecifikáciami) ako aj prílohy ZA, uvedenej v EN 14351-1:2006, je pre okná a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti určený systém preukazovania zhody "3" - v ktorom výrobca vydá vyhlásenie zhody, ak sa určeným systémom preukázania zhody preukáže zhoda vlastností stavebného výrobku a systému vnútropodnikovej kontroly s technickou špecifikáciou a so všeobecne záväznými predpismi s účasťou tretej nezávislej stránky (notifikovanej osoby, ktorá musí posúdiť tzv. mandátové vlastnosti). Ostatné vlastnosti svojho výrobku si môže výrobca zistiť sám alebo v inom laboratóriu na overenom skúšobnom zariadení. Výstupným dokumentom tohto postupu je vyhlásenie výrobcu o zhode.

U výrobcov bude veľmi záležať na tom, v akom poriadku majú príslušnú dokumentáciu. Nakoľko doposiaľ platné technické špecifikácie STN 74 6180 (okná) a STN 74 6481 (dvere), podľa ktorých bola preukazovaná zhoda, od ich zmeny v roku 2003 aplikovali viaceré princípy vydanej EN 14351-1, a pokiaľ boli výsledky získané podľa platných skúšobných noriem (citovaných v hEN), môže výrobca po 1. februári 2007 (pri splnení podmienok uvedených v hEN a v zákone o stavebných výrobkoch) vydať vyhlásenie zhody, platné aj v ostatných krajinách EÚ spolu s označením výrobku CE. Pri preukázaní zhody podľa tejto hEN už nie je viazaný na autorizované osoby (skúšobné ústavy...) so sídlom v SR, ale na tento výkon môže použiť ktorúkoľvek už notifikovanú osobu sídliacu v ktorejkoľvek krajine EÚ.

K zmenám oproti platným zneniam STN 74 6180 (okná) a STN 74 6481 (dvere) z roku 2003 dochádza najmä v aplikovaní výsledkov skúšok a rozsahu vlastností (tzv. mandátových), u ktorých je preukazovaná zhoda za účasti tretej nezávislej (doposiaľ autorizovanej, v budúcnosti notifikovanej) osoby.

Vysvetlenie pojmu - Čo sú to mandátové vlastnosti?

Mandátové vlastnosti sú uvedené v každej hEN v prílohe označenej ZA. Názov "mandátové" je od slova mandát, ktorým bola poverená príslušná technická komisia európskej normalizácie (CEN) vypracovaním hEN. Poverenie na vypracovanie hEN 14351-1 bolo udelené Mandátom vydaným Rozhodnutím Európskej Komisie č. 1999/93/ES z 25. 1. 1999 na dvere, okná, uzávery/okenice, rolety, brány, vráta a príslušné stavebné kovanie. Už v mandáte EK sú uvedené vlastnosti a postupy, ktoré majú byť obsahom hEN. U okien sú to napr. odolnosť nárazovému vetru, prievzdušnosť, odolnosť bezpečnostného vybavenia okna, akustické vlastnosti, súčiniteľ prechodu tepla a vodotesnosť.

Aké sú povinnosti výrobcu?

Výrobca má za povinnosť vykonať vzorkovanie v súlade s hEN. Notifikovaná osoba sa na vzorkovaní výrobkov na skúšky nezúčastňuje. Zavedením EN 14351-1 do sústavy STN vznikli slovenským výrobcom okien a vonkajších dverí rozšírené povinnosti (oproti požiadavke zákona) v zabezpečení vnútropodnikovej kontroly mandátových vlastností. Výrobca zodpovedá najmä za to, že všetky ním vyrobené výrobky majú vlastnosti (alebo úrovne vlastností) uvedené vo vyhlásení zhody.

Čo je povinný výrobca (predajca) prikladať k svojmu výrobku?

Pokiaľ výrobca k výrobku doposiaľ neprikladal tzv. sprievodný list s vyznačenými dosiahnutými vlastnosťami, bude podľa EN 14351-1 takéto funkčné a požiadavkové profily okien a vonkajších výrobkov prikladať k dodaným výrobkom aj s vyznačením požadovaných a dosiahnutých parametrov (obr. 1). Pokiaľ to odberateľ bude vyžadovať, bude výrobca povinný dopočítať (dať si dopočítať notifikovanou osobou) súčiniteľ prechodu tepla, a to pre každý dodávaný rozmer okna alebo vonkajších dverí.

Dopočítať súčiniteľ prechodu tepla na konkrétny rozmer okna a vyhotovenia bude vhodné aj z dôvodu použitia výsledkov z preukazovania zhody okien pri certifikácii energetickej hospodárnosti budov.

Na jednoznačnejšiu orientáciu v ponuke okien, ako aj regulárnu porovnávaciu bázu z pohľadu šetrenia energiami, zaviedlo združenie výrobcov presadzujúcich výrobu a predaj energeticky úsporných okien a vonkajších dverí označenie energetickými štítkami výrobkov (viac na http://www.energokno.net).

Je CE označenie zárukou kvality výrobku?

Nie. Označenie CE znamená len preukázanie zhody s harmonizovanou normou a zákonnými požiadavkami na výrobok v krajine uvedenia na trh. Na označenie kvality sú tak, ako v iných vyspelých krajinách sveta, združenia výrobcov vzájomne si strážiace kvalitu svojich výrobkov. V SR je to značka kvality SLOVOKNO (viac na http://www.slovokno.sk).

Ing. Pavol Panáček, PhD.
Snímky: archív redakcie 

zdroj: Stavajte a bývajte s nami

Páčil sa vám článok?

áno: 404     nie: 385

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby