přeskočit na hlavní obsah

Zateplování budov

/up/images/featured/images/zateplovani_budov92.png

Není možné obsáhnout na jedné straně tohoto vydání všechny otázky o problémy, které se zateploním objektů souvisí. Pravidelné je vydáváno a aktualizováno několik odborných publikací, které se touto problematikou detailně zabývají. Zaměřím se proto na obecné zásady platné pro navrhování a realizací zateplovacích systémů a jejich rozdělení. Rád bych se také zmínil o chybách a závažných nedostatcích u již aplikovaných zateplovacích systémů s nimiž se v praxi setkáváme.

Základní otázka zní: Jaký bude přínos zateplení?

-    ekonomický
    -    okamžitě se sníží výdaje na vytápění
    -    zkrátí se topná sezóna
    -    zateplení objektu bude návratnou investicí

-    technický
    -    zlepší se tepelný komfort v interiéru objektu
    -    sníží se namáhání a případné poruchy zateplovaných konstrukcí
    -    při správné volbě zateplovacího systému se odstraní kondenzace par na vnitřních stranách konstrukce
    -    obnoví se architektonický ráz budovy
    -    nové architektonické řešení budovy
    -    bude splněna základní podmínka pro využití alternativních zdrojů energie
    -    správnou skladbou zateplovacího systému se zlepší akustické vlastnosti objektu

Při navrhování zateplovacích systémů se vždy snažíme, pokud je to možné, aplikovat izolant na venkovní stranu konstrukce, čímž zajistíme ucelený izolační obal budovy a eliminujeme tím případné tepelné mosty. Vnitřní zateplení objektu vyžaduje speciální návrh, řešení i realizaci. Je zde zvýšené riziko výskytu „slabých míst" - tepelných mostů.

Podle způsobu ukotvení tepelné izolace a její povrchové úpravy, rozeznáváme tyto zateplovati systémy:

- zateplovací systém s provětrávanou vzduchovou mezerou
systém je složen z nosné konstrukce (dřevěný, ocelový nebo AL rošt), tepelného izolantu a povrchové úpravy - obkladu. Mezi izolantem a obkladem je větraná vzduchová mezera.

- kontaktní zateplovací systém
zde je izolant lepen k vnější částí obvodového zdiva, dodatečně kotven, armován výztužnou tkaninou a následně opatřen povrchovou úpravou - převážně omítkou.
Dále ke kontaktním zateplovacím systémům: Nejčastěji používanými tepelnými izolanty kontaktních zateplovacích systémů jsou:
a)    desky z pěnového polystyrénu
b)    minerální izolace (ORSIL) s podélnou nebo kolmou orientací vláken
c)    desky z extrudovaného polystyrénu (aplikace převážně na sokly objektů a na místa s požadavkem vyšší mechanické odolnosti systému)

Dle mého názoru je zateplení objektu minerální izolací s kolmou orientací vláken v současné době jedním z nejlepších způsobů dodatečného kontaktního zateplení obvodového pláště starších objektů. Orientace vláken kolmo na zateplovanou plochu zabezpečuje vysokou prostupnost vodních par systémem zdivo dýchá - je menší riziko tvorby plísní uvnitř objektu (za předpokladu, že je dodržena správná skladba systému).

Dále, „minerál" působí jako dobrá zvuková izolace. V neposlední řadě se při zateplení deskou z minerálních vláken zvýší požární bezpečnost stavby - v případě vzniku požáru nedochází k šíření plamene na jejich povrchu ani k vytváření toxických splodin.

Při navrhování tloušťky tepelné izolace se řídíme stávající skladbou zateplované konstrukce (zdiva) a lokalitou, kde se objekt nachází. Pro starší objekty je vhodným minimem tloušfka izolace 70 mm a 100 mm doporučená hodnota. U novostaveb je minimum 60 mm a 80 mm doporučená hodnota.

Před započetím prací spojených s montáží zateplovacího systému je dobré připomenout několik zásad: podklad pod zateplovací systém musí být mechanicky očištěn, soudržný, odprýskoné části omítek budou odstraněny a vyspraveny a musí být dodržena rovinnost podkladu, kterou udává výrobce zateplovacího systému v technologických předpisech montáže.

V případě, že u zateplovaného objektu je patrné vzlínání zemní vlhkosti, je nepřípustné zateplení provádět bez odstraněni příčiny a dostatečného vyschnutí zdiva

Před zahájením zateplování objektu je nutné ukončení mokrých procesu a dbát na dostatečné vyzrání budovy.

Vlastní zateplení objektu doporučuji provádět odbornou firmou s platnou certifikací dle projektové dokumentace nebo alespoň na základě konzultace s technickým zástupcem výrobce zateplovacího systému. Pozn.: Většina firem tento servis poskytuje zdarma.

Nejčastější závady a nedostatky v zateplování budov:


- „systém" je poskládán z materiálů od různých výrobců nebo z naprosto nevhodných komponentu (není zaručena chemická vazba jednotlivých vrstvev systému)
- nejsou dodrženy technologické přestávky mezi jednotlivými pracovními operacemi
- absence příslušenství k zateplení (patní lišty, rohovníky talířové hmoždinky)
- nedostatečné nebo vůbec žádné překrytí výztužné tkaniny a slabá vrstva armovacího tmelu
- špatná volba tloušťky a druhu izolantu pro zateplení
- nedostatečný počet pracovníků při aplikaci konečné úpravy - omítky (jsou viditelné přechody jednotlivých pater a pracovní spáry)

Luboš Baloun

Seriál: Tepelné izolace - článek z roku 2001

zdroj: Alternativní energie

Líbil se vám článek?

ano: 379     ne: 407

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb