přeskočit na hlavní obsah

Zákon o teple – budeme opisovat od sousedů?

/up/images/featured/images/oze.png

Na konci loňského roku jsem se zastavil u netečnosti Poslanecké sněmovny, jakkoliv se zabývat návrhem zákona o teple z obnovitelných zdrojů energie. Shrňme si celou situaci, jak se vyvíjela.

V letech 2002 - 2005 proběhl schvalovací proces zákona o výrobě elek­třiny a tepla z OZE. Kvůli námitkám, že by byl zákon nepřehledný a složitý, bylo teplo vyděleno a do účinnosti vešel známý zákon 180/2005 Sb. pojednávající o podpoře výroby elektřiny z OZE.

Za rok, přesněji 29. září 2006 podala skupina poslanců návrh další­ho zákona o výrobě tepelné energie z OZE. Návrh je ve sněmovních materiálech uváděn jako tisk 57. Ten byl projednáván na prvním čtení 28. listopadu 2006. Po té byl vrácen k přepracování. Do sněmovny také přišlo k tomuto návrhu zamítavé stanovisko vlády. Vláda se v té době domnívala, že není potřeba další legislativní formy, ale že je možno no­velizovat stávající zákony 458/2000 Sb., 406/2000 Sb. a 158/2005 Sb. Ani v loni, ani letos se nestalo nic. Návrh je zaparkován v rubrice Vráceno. Takže jsme „oslavili“ už druhé výročí prvního čtení návrhu.

Je vůbec zákon o výrobě tepla z OZE nezbytný?

Zákon o výrobě tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie a noveli­zovaný energetický zákon mohly už legislativně podporovat Ekologickou daňovou reformu v řadě souvislostí, dodaly by impuls k rozvoji výroby tepla i v oboru zemědělské výroby a v činnosti veřejné správy. Neexisten­ce zmíněného zákona dává za pravdu i uváděným příčinám výrazného zhoršení životního prostředí, které každoročně vláda konstatuje.

O co v navrhovaném zákoně jde?

Tento návrh upravuje některé náležitosti výroby tepelné energie z obnovi­telných zdrojů energie, výkon státní správy a práva a povinnosti fyzických a právnických osob.

Účelem je v zájmu ochrany klimatu a ochrany životního prostředí podpořit využití obnovitelných zdrojů k výrobě tepelné energie, přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k udržitelnému rozvoji společnosti, dosáh­nout do roku 2013 v České republice 6% podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě primárních energetických zdrojů a vytvořit podmínky pro další zvyšování tohoto podílu po roce 2013. Návrh se vztahuje na výrobu tepelné energie vyrobené v zařízeních, která k výrobě tepelné energie využívají pouze obnovitelné zdroje a také na výrobu části tepelné energie vyrobené z obnovitelných zdrojů v zaří­zeních, která využívají k výrobě tepelné energie i neobnovitelné zdroje energie, vyrobené v následujících zařízeních využívajících obnovitelné zdroje energie: geotermální výtopny a teplárny, tepelná čerpadla, solární kolektory, solárně-termická zařízení, zařízení využívající biomasu, zařízení pro elektrické vytápění využívající výhradně elektřinu vyrobenou ve vod­ních elektrárnách do celkového instalovaného výkonu výrobny 10 MWe, větrných elektrárnách nebo fotovoltaických elektrárnách. V případě výroby tepelné energie z biomasy se vztahuje na druhy a způ­soby využití biomasy při výrobě tepelné energie z obnovitelných zdrojů z hlediska ochrany životního prostředí.

Teplo spotřebuje 60 % vyrobené energie

Pozitivní efekty výroby tepla z obnovitelných zdrojů i potřebný zákon o teple z obnovitelných zdrojů přispěje k efektivnímu využití fi nančních prostředků z fondů EU určených na rozvoj využívání obnovitelných zdrojů energie (přičemž tyto prostředky jsou k dispozici pouze do r. 2013). V ČR se na celkové spotřebě konečné energie teplo podílí 60 %. V rámci trhu s teplem dominuje teplo k vytápění budov a produkci teplé vody s 60 %, nad průmyslovým teplem se 40 %. Trh s teplem v užším slova smyslu, na který je návrh zákona zaměřen, zahrnuje pouze oblast tepla a teplé vody v bytových, administrativních apod. prostorách. Podíl do­mácností z toho tvoří dvě třetiny, podíl sektoru obchodu a služeb jednu třetinu.

Česká republika se nachází v klimatických podmínkách, ve kterých je tepelná energie k vytápění potřebná po dobu šesti až sedmi měsíců v ro­ce. Ohřev užitkové vody je pak nutno zajišťovat celoročně. K ohřevu této vody se používá elektrická energie, tepelná energie, spalováním fosilních paliv a nebo sluneční energie.

OZE především na výrobu tepla

Rozhodující potenciál využívání energie z obnovitelných zdrojů energie je v podmínkách ČR v oblasti tepla. Je však nutno vytvořit vhodný podpůrný systém, který bude mnohem složitější než systém v oblasti využívání ob­novitelných zdrojů pro výrobu elektřiny. Důvodem je skutečnost, že výroba a využívání tepla obecně je lokální záležitost se silnou vazbou na domác­nosti, nejsou zde celostátní rozvodné sítě, není zde centrální či zastřešující subjekt jako je tomu v oblasti elektřiny (operátor trhu s elektřinou atd.). Mimo to každý zdroj tepla je individuální a jednotlivé zdroje se proto do­sti výrazně liší svými ekonomickými parametry. Problémem je i evidence výroby tepla. Z těchto důvodů nelze pro podporu tepla z obnovitelných zdrojů energie použít podpůrné systémy preferované v oblasti elektřiny, tj. pevné výkupní ceny či osvědčení o množství s regulovanou cenou. Je­dinou reálnou možností jsou proto v oblasti tepla z obnovitelných zdrojů energie systémy založené na investiční podpoře nebo stanovení určitých povinností, což potvrzují i zahraniční zkušenosti.

Ujíždí nám rychlík

Výrazný nárůst využívání obnovitelných zdrojů tepla formou podpory investic v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie ze státního rozpočtu a z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR a v rámci evropských fondů se nedá oče­kávat.

Rok 2008 se jevil jako nejvhodnější doba pro přijetí tohoto návrhu zákona a žádná vhodnější chvíle v budoucnu již nebude. Více než 20 Operačních programů v mnoha případech promrhá nutné fi nanční prostředky z ev­ropských fondů do nesrovnatelně méně důležitých investic. Budeme mít hodně cyklostezek, renovovaných historických budov, nových sportovních a společenských areálů. V letech 2008 - 13 je to naposled, co bude mít ČR k dispozici tak velký objem prostředků. Německý zákon na podporu obnovitelných energií v oblasti tepla Němečtí zákonodárci přijali zákon o teple - EEWärmegesetz dne 7. 8. 2008 s účinností od 1. ledna 2009. Účelem tohoto zákona je ochrana klimatu, šetření fosilních zdrojů a snížení závislosti na importech energie a umožnění trvale udržitelného rozvoje v zásobování energiemi. Zákona využijí vlastníci budov, které jsou nově budované, musejí pokrýt potřebu tepelné energie podílovým využitím obnovitelných energií. Povin­nost využívání platí pro všechny budovy s užitkovou plochou větší než 50 m2, které jsou vytápěny či chlazeny s použitím energie. Při využívání energie slunečního záření bude povinnost splněna tím, že z ní bude pokryta potřeba tepelné energie minimálně z 15 %. Při využí­vání pevné biomasy bude povinnost splněna tím, že z ní bude pokryta potřeba tepelné energie minimálně z 50 %. Povinnost je považována za splněnou, když povinné osoby pokrývají potřebu tepelné energie z mini­málně 50 %:

a) ze zařízení k využívání odpadního tepla

b) bezprostředně z kogeneračních jednotek,

a pokryjí potřebu tepelné energie bezprostředně z místní či dálkové tepelné sítě.

Finanční podpora

Investice budou podpořeny až 500 miliony EUR ročně (ekvivalent ČR 1,4 mld. Kč/rok) I

Vybíráme ze závěrečného nového zákona.

Obce mohou využít ustanovení právních norem dané spolkové země, které je zmocňuje ke zdůvodnění vyvíjení tlaku na nutnost připojení se k místní či dálkové veřejné síti zásobování teplem, i za účelem ochrany klimatu a zdrojů.

V příloze o energii slunečního záření

Jestliže je využívána energie slunečního záření prostřednictvím solárních kolektorů, pak platí minimální podíl za splněný, když

a) budou u obytných budov s maximálně dvěma bytovými jednotkami nainstalovány solární kolektory s plochou minimálně 0,04 čtvereč­ních metrů aperturní plochy na čtvereční metr užitkové plochy a

b) když budou u obytných budov s více než dvěma bytovými jednotkami nainstalovány solární kolektory s plochou minimálně 0,03 čtvereč­ních metrů aperturní plochy na čtvereční metr užitkové plochy.

spolkové země mohou stanovit vyšší minimální plochy.

Další přílohy se týkají biomasy, geotermie a okolního tepla, odpadního tepla, kogenerace, opatření k úsporám energie.

Využívání tepla z místní nebo dálkové tepelné sítě je považováno za náhradní opatření pouze tehdy, když teplo pochází podstatným dílem z obnovitelných energií, minimálně z 50 procent ze zařízení k využívání odpadního tepla, minimálně z 50 procent z kogeneračních jednotek a minimálně z 50 procent z kombinace.

Z německé diskuze k zákonu o teple z obnovitelných energií

1. Je naše zásobování teplem problémem?

Neexistuje důvod k obavám, že by v příštích letech nastal nedostatek ropy nebo plynu? Středně a dlouhodobě však představují dodávky tepla problém. Zásoby uhlí, ropy a plynu jsou omezené. Krátkodobě sice máme fosilní nosiče energie, toto však nebude trvat věčně. Současně stoupá celosvětová poptávka po energii, např. v Číně a Indii. Ceny budou nadále stoupat, až nakonec nebude možné žádné další fosilní nosiče energie dodávat.

Import nás činí i politicky závislými na jiných státech.

Ročně jde 40 procent emisí CO2 na vrub ropy a plynu, jež se využívají k zásobování teplem.

2. Co je možno učinit?

Můžeme zvýšit energetickou účinnost, a tím snížit spotřebu tepla. Každý může spotřebovávat méně energie nebo spotřebovávanou energii účin­něji využívat. Šetřit energií je jedna možnost, více používat obnovitelné zdroje energie je možnost druhá. Použití obnovitelných energií má mnoho dalších pozitivních efektů. Obnovitelné energie budou neomezeně k dis­pozici i příštím generacím. Ten, kdo využívá obnovitelné energie, sází na místní energetické zdroje. Čím více dřeva z německých lesů a čím více so lárních kolektorů bude používáno, tím méně ropy a plynu musíme dová­žet. To nás činí nezávislejšími - nejen na dodávkách surovin, ale i cenově. Méně importů energie znamená vyšší vytváření hodnot v tuzemsku. Za­řízení na využívání obnovitelných energií jsou high-tech zařízení, z nichž mnohá se vyrábějí v Německu. Využíváme tedy vlastní zdroje prostřed­nictvím vlastních technologií. To podporuje Německo jako hospodářskou lokalitu, vede k inovacím a vytváří nová pracovní místa. Již dnes získává více než 235 000 lidí svoji obživu v oblasti obnovitelných zdrojů energie, teplo, elektřina, paliva (pro ČR - 30 000 pracovních míst).

3. Mohou obnovitelné zdroje energie zajišťovat dostatečné množství tepla?

Příspěvek obnovitelných energií k zásobování teplem již po několik let roste, přesto je však z celkového pohledu - relativně malý. Potenciály pro budoucnost jsou ale velké - již v roce 2020 může činit podíl obnovitelných energií na zásobování teplem 14 procent. Studie předních výzkumných institucí potvrzují, že obnovitelné energie mohou v roce 2050 pokrývat spotřebu tepla v Německu již z 50 procent.

4. Proč je příspěvek obnovitelných energií dnes stále ještě tak malý?

Existuje pro to mnoho důvodů - na jedné straně jsou technologie, s jejichž pomocí se teplo z obnovitelných zdrojů energie získává, stále ještě v plen­kách. Obnovitelné energie byly v posledních letech dávány do souvislosti především s elektrickou energií, a ne s vytápěním. To se mění. Protože v oblasti tepla existují velké potenciály, a koneckonců jsou zde zapotřebí i jasné právní základy. Tyto základy jsou vytvořeny pomocí zákona o teple z obnovitelných zdrojů energie. Doposud není obecně známo, že obno­vitelné energie mohou být středně a dlouhodobě ekonomicky výhodnější než tradiční nosiče energie. Čím rychleji a strměji stoupají ceny plynu a ropy, o to více se vyplácejí obnovitelné energie.

5. Která náhradní opatření jsou možná?

Ne každý vlastník může využívat obnovitelné energie. Proto je možné na místo obnovitelných energií učinit jiná opatření, která budou podobně šetrná vůči klimatu (náhradní opatření):

Využití odpadního tepla: odpadní teplo je teplo, které již bylo získáno za vložení

Líbil se vám článek?

ano: 355     ne: 231

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb