přeskočit na hlavní obsah

Základní zapojení instalačních obvodů (16. část)

/up/images/featured/images/Zakladni_zapojeni_instalacnich_obvodu_041.png

Instalační obvody se spínači nízkého napětí (1. část)

Instalační obvody se spínači nízkého na­pětí jsou nejrozšířenějšími a nejpoužívanější­mi obvody v domovní, administrativní i prů­myslové elektroinstalaci 230/400 V. Obvody slouží k ovládání – zapínání, vypínání, přepí­nání – spotřebičů, osvětlení, strojů a zařízení.

Spínače

Ovládacími prvky těchto obvodů jsou elektrické spínače. Podle funkce je dělíme na vypínače, přepínače a tlačítka.

Vypínače (resp. zapínače – spínají, za­pínají a vypínají, rozpínají el. obvod) dělí­me podle počtu vypínaných (resp. zapína­ných) větví obvodu na jedno-, dvou-, tří- a čtyřpólové.

Přepínače – co do funkce splňují jak vy­pínání, tak spínání - dělíme podle způso­bu řazení.

Dále můžeme spínače dělit podle:

* způsobu montáže – nástěnné, polozapuš­těné, zapuštěné, panelové...
* stupně krytí – obyčejné, do vlhka, venkov­ní, vodě odolné...
* způsobu ovládání – otočné, kolébkové, ta­hové, tlakové, páčkové, stiskací...

Tlačítka jsou stiskací spínače, které se (oproti spínačům) vrátí do původní polohy. Používají se v obvodech se stykači, v regulač­ních a řídicích obvodech. Mnohdy jsou v pro­světlovacím provedení a slouží zároveň jako světelné hlásiče stavu (signalizace). Z bez­pečnostních a provozních důvodů je stanove­no barevné značení ovládacích a signalizač­ních prvků pro situace, kdy je nutno použít ruční ovládání – tab. 1.

U světelných hlásičů barva informuje ob­sluhu o druhu stávajícího nebo požadované­ho zásahu – tab. 2.

V domovních elektroinstalacích je jmeno­vitý proud spínačů 6 až 10 A při 250 V. I pro domovní instalace jsou však konstruovány spí­nače do 25 A při 400 V. Výrobce spínačů uvádí vždy pro spínače a tlačítka tzv. spínací schop­nost – maximální proud, popř. spínaný výkon (např. 2 kW), na který je přístroj konstruován a který může být přístrojem sepnut.

V převážné většině jsou v domovních in­stalacích používány spínače stiskací a koléb­kové. Jsou určeny pro instalaci v budovách a nemusejí mít zvýšenou ochranu před po­větrnostními vlivy. Naopak spínače pro ven­kovní prostředí mívají krytí až IP44.

V průmyslových aplikacích jsou použí­vány jedno- až čtyřpólové spínače (s prou­dovou zatížitelností od 16 A výše) a dělí se podle způsobu konstrukce na:

* spínače stiskací, kloubové, vačkové, tlako­vé, tahové, plovákové a válcové, podle funkce na:
* přepínač reverzační, hvězda-trojúhelník, počtu pólů...

Při výběru spínačů je vždy potřeba zvážit účel použití – při zapínání skupin zářivek, motorů a nebo transformátorů vznikají velké spínací proudy a je potřeba dbát na proudo­vou zatížitelnost kontaktů.

Způsoby ovládání spínačů a tlačítek

Konstrukční provedení spínačů se pohy­buje ve velmi široké škále dané designovými nebo průmyslovými požadavky – viz obr. 1 a 2. Způsobu použití je přizpůsobena kon­strukce a materiál kontaktů. Způsoby ovlá­dání spínačů a tlačítek a jejich značení jsou uvedeny v tabulce č. 3.

Materiál kontaktů spínačů je volen s ohle­dem na opotřebení provozem a elektrické na­máhání. Ve stručnosti lze definovat materiály elektrických spínačů následovně:

stříbro - vytváří vodivou oxidovou vrstvu, měkké, pro nízké napětí a proudy,

zlato - chemicky stálé, malé přechodo­vé odpory, pro velmi nízká napětí a proudy,

měď - elektrický oblouk vytváří špatně vodivou oxidovou vrstvu,

kadmium - vysoká odolnost proti opalo­vání, pro velké spínací výkony,

wolfram – vysoký bod tavení, velmi dob­rá odolnost proti opalování, odolný proti opo­třebení, tvrdý, pro vysoká napětí a proudy,

(pokračování – Zapojení instalačních ob­vodů se spínači pro nízké napětí)

Literatura:
BERKA, Š.: Elektrotechnická schémata a zapojení 1,Základní prvky a obvody. Nakladatelství BEN – technická literatura, Praha, 2008.

převzato s časopisu Elektro­­  

Líbil se vám článek?

ano: 293     ne: 340

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb