přeskočit na hlavní obsah

Vinný sklep Podvorov

vinný sklep

Starý duch v novém těle

MARTIN KAREŠ, ROBERT RAIS / KAREŠ - REIS

Mnohokrát jsme v ateliéru vedli diskusi na téma, kde se zastavil vývoj vinohradnických staveb. Historicky mela tato stavba splnovat predevším funkcní požadavky na sber a výrobu vína, vždy se jednalo o lidovou architekturu odpovídající místním folklorním zvyklostem a dobe. Po té, co za námi prišel klient požadující projekt kopie barokního sklepa pochopili jsme, že se šnura vývoje výstavby sklepu nekde pretrhla a že ani kopie barokních sklepu ani šuhajové na brizolitové omítce již dávno nejsou odrazem doby, ale vypovídají o zakonzervovaném stavu techto staveb. Snahy o romantické kopie vyznívají dosti neštastne a mnohdy koncí kýcem. Cílem našeho ateliéru bylo spolu s osvíceným investorem vytvorit dostavbu puvodního vinného sklepa pri zachování funkcní náplne stavby za pomocí moderních materiálu bez ztráty genia loci.

Stavba je tedy prepsáním našeho vnímání tohoto vinarského kraje pri zachování veškeré funkcnosti... pro pochopení souvislostí je potreba trocha slunce a správný uhel pohledu at už do vinic ci na fasádu tohoto vinného sklepa. Malá obec Starý Poddvorov, kde se sklep nachází, má stejne jako ostatní obce v kraji ulici vedoucí od návsi do polí, kterou lemují po obou stranách vinohradnické stavby. Vetšina z nich byla v dobách více ci méne minulých prestavena na dvoupatrová stavení mumístená na úzkých parcelách s vesmes puvodní prízemní cástí. Zachovány také zustaly funkce techto staveb, a to nejen výroba ale i skladování vína.

Vinný sklep, kterého se rekonstrukce týkala, byl starým jednopatrovým vinarským stavením z pocátku 19. století. Tato doba mela pro stavbu vinného sklepa velmi typické dispozicní rešení, použití materiálu a nakonec i tvarosloví vstupní cásti. Prední cást, tzv. presus, sloužil puvodne k výrobe vína, nyní se využívá i k setkávání lidí, ochutnávkám vína ci jeho prodeji. Podle oblastí, kde se stavba nacházela, míval presus klenutý nebo trámový strop. Na nej navazovala výškove klesající šíje spojující presus se samotným vinným sklepem a tvorící prirozený klimatický filtr.

Vlastní šíje a vinný sklep bývaly vykrouženy do svahu a ztuženy bud kamennou, nebo cihlovou klenbou s vazbou zdiva typickou pro danou oblast. Samotný vinný sklep bývá odvetrán pomocí rampuchu, jež mívají originální, vetšinou kamenné hlavice. Rampuchy slouží k odvetrání oxidu uhelnatého, který vzniká pri výrobe vína.

V koncových polohách vinohradnických staveb je mnohdy možné nalézt takzvané lochy zazdené za falešnými príckami (tak jako v prípade naší stavby), které od nepameti sloužili jako skrýše potravin a majetku v neklidných dobách. Cílem investora bylo zachovat v co možná nejvyšší míre ducha této stavby, pritom ji však prizpusobit potrebám a estetickým požadavkum moderního cloveka a soudobé architektury. Tak došlo po mnoha úvahách k rozhodnutí o celkovém odstranení prední cásti presusu s puvodním klenutým cihelným stopem, která nevyhovovala jak po stránce stavebne-technické, tak z hlediska prostorového. Místnost presusu je rešena a pojata zcela nove. O tom svedcí zejména klenutý strop z pohledového betonu, který je dominantním prvkem celého prostoru. Šíje a samotný vinný sklep byl již pouze citlive rekonstruován, pricemž zde byla zachována typická klenba i zdivo z pálených cihel. Tento viditelný kontrast vlastne pojí „to staré" a „to nové" v jeden celek.

Tretí cást vinného sklepa, puvodní kopaný sklep, byl zcela nove vystaven a vykvelben pomocí pálených keramických cihel za použití puvodních technologií a tvarosloví. Dnes slouží majiteli jako sklep archivních vín. Dále se pristoupilo k vybudování nadzemního podlaží pro úcely ubytování majitele ci jeho hostu. Celý prostor je prosvetlen jedním podlouhlým bezrámovým oknem otoceným do ulice. Dispozicne je nadzemní prostor nacházející se nad vstupní cástí rešen jako jedna velká obytná místnost prístupná z chodby. Podlaží je doplneno o sociální zázemí, komoru a je odtud umožnen výstup do zahrady a vinohradu, kde je také terasa pro venkovní posezení. Nove vystaveným úzkým betonovým schodištem pak scházíme zpet do presusu.

Pohledove nejexponovanejší ulicní fasáda také vždy podléhala místním tradicím a její žudra i výmalby odrážely místní zvyky a tradice. Ne jinak je tomu u fasády naší stavby - je to pohled na oblast, která možná ztratila své kouzlo krojovaných babicek a holtaru, ale rozhodne neztratila svého genia loci jako celek. Je zhotovena v pohledovém betonu a je charakteristická výrazným vodorovným žebrováním inspirovaným rádky vinic. Velmi citlive byl vyrešen již zmínený okenní otvor v prvním podlaží, který jakoby jen mimochodem prerušuje tento rastr. Žebrování na vstupních dverích z dubového dreva je oproti fasáde otoceno o 90°. Malá okna osvetlující presus jsou umístěná vedle vstupních dverí a navazují na odkaz klenby v interiéru.

Tato vinohradnická stavba je dokladem velmi moderního pojetí pro Moravu tak typické stavby, kterou vinný sklep nepopiratelne je. Je dokladem citlivého zásahu architekta a jeho respektu k duchu stavby, který byl jen zaklet do moderního tela odpovídajícího dnešnímu životnímu stylu.

Cestou k vinnému sklepu, který bychom vám rádi představili, putujeme mezi poli, políčky a vinohrady Jižní Moravy, až dorazíme do malé obce Starý Podvorov. Na jejím okraji, tak jako v mnoha dalších jihomoravských obcích, najdeme ulici vedoucí od návsi do polí, kterou lemují po obou stranách vinohradnické stavby. Většina z nich byla v dobách více či méně minulých přestavěna ve dvoupatrová stavení na úzkých parcelách, zachovávajíce přízemní části vesměs původní. Zachovány také zůstaly funkce těchto staveb, a to výroba a skladování vína, ale také funkce neopominutelná společenská. Tato místa nadále slouží k setkávání lidí při skleničce dobrého vína.

Stavba, kterou vám chceme přiblížit se však od těch ostatních liší. Vznikla přestavbou starého jednopatrového vinařského stavení z počátku 19. století, které mělo pro tyto stavby již od počátku jejich vzniku velmi typické dispoziční řešení, použití materiálu a nakonec i tvarosloví vstupní části. V přední části směrem do ulice se jedná o tzv. presus, který sloužil právě k setkávání lidí, ochutnávkám i konzumaci vína či jeho prodeji, dále z tzv. šíje spojující presus se samotným vinným sklepem, který byl zaklenutý pomocí pálených keramických cihel, poslední zadní část sklepa byla kopaná do volného svahu a sloužila k uschovávání vína či potravin v složitých dobách jdoucích v průběhu času kolem těchto stavení. Cílem investora bylo zachovat v co možná nejvyšší míře ducha a tvarosloví této stavby, přitom ji však přizpůsobit potřebám a estetickým požadavkům moderního člověka a samotné soudobé architektury.

Tak došlo po mnoha úvahách k rozhodnutí o celkovém odstranění přední nevyhovující části. Stavba nevyhovovala jak po stránce stavebně-technické, tak z hlediska prostorového stavby „presusu" a přistoupilo se k vybudování nadzemního podlaží, které bylo vystavěno zejména pro účely případného ubytování investora či jeho hostů. Celý prostor sloužící pro ubytování je prosvětlen jedním podlouhlým bezrámovým oknem hledícím směrem do ulice. Dispozičně je nadzemní prostor nacházející se nad vstupní částí řešen jako jedna velká obytná místnost přístupná z chodby, podlaží je doplněno o sociální zázemí, komoru a je zde umožňěn výstup do zahrady a vinohradu. Zde při výstupu do vinohradu je umístěna terasa pro venkovní posezení při víně s hosty investora. Odsud již nově vystavěným úzkým betonovým schodištěm scházíme zpět do presusu.

Místnost presusu je řešena a pojata zcela nově. O tom svědčí zejména klenutý strop z pohledového betonu, který je dominantním prvkem celého prostoru. Šíje a samotný vinný sklep byl však již pouze citlivě rekonstruován, přičemž zde byla zachována typický klenba i zdivo z pálených cihel. Tento viditelný kontrast však vlastně pojí „to staré" a „to nové" v jeden celek. Třetí část vinného sklepa - původní kopaný sklep, byl zcela znova vystavěn a vykvelben pomocí pálených keramických cihel za požití původních technologií a tvarosloví. Dnes slouží majiteli jako skleparchivních vín.

Velmi originálním způsobem je také řešena fasáda, která „ční" v ulici mezi mnohými „moderními" brizolytovými fasádami jako doklad moderní doby. Fasáda je zhotovena v pohledovém betonu a je charakteristická výrazným vodorovným žebrováním. Velmi citlivě byl vyřešen již zmíněný okenní otvor v prvním podlaží, který jakoby jen mimochodem přerušuje toto žebrování. Vstupní dveře vítající každého návštěvníka jsou zhotoveny z dubového dřeva a žebrování fasády je zde otočeno o 90°. Malé okna umíst ěná vedle těchto vstupních dveří osvětlující presus jsou umístěna v pozici a velikosti odkazující na tvarosloví vinného sklepa a tímto navazují na odkaz klenby v interiéru.

Tato vinohradnická stavba je dokladem velmi moderního pojetí tak pro Moravu typické stavby, kterou vinný sklep nepopiratelně je. Je dokladem citlivého zásahu architekta a jeho respektu k tomu „starému", tedy k duchu této stavby, který byl jen zaklet do moderního těla, odpovídajícího dnešnímu modernímu životnímu stylu, avšak s velkým citem pro uchování tradice.

ViNNÝ SKLEP PODVOROV
KLiENT soukromá osoba
AUTOR Ing. arch. Martin Kareš, Ing. arch. Robert Rais Architektonická kancelár Kareš - Rais, www.karesrais.cz sTATiKA Ing. Pavel Hladík HCh Hladík a Chalivopulos, s. r. o. STAVEBNÍ ČÁST Ing. Bretislav Eichler schody DNA CZ, s. r. o. www.schody-dna.cz
zastavěná plocha 1. NP 25 m2. NP 40 m2
obestavěný prostor 200 m3
náklady 2,5 mil. Kč
REALiZAcE 2009

časopis ARCHITEKT­­

Líbil se vám článek?

ano: 334     ne: 219

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb