přeskočit na hlavní obsah

Úspory tepla - ekvitermní regulace

topení

V příspěvku v čísle 6/1999 jsme psati o předávání tepla ze zdroje tepla do místnosti - o otopných plochách. Dnes se seznámíme s centrální regulací teploty topné vody.

Podle ČSN 06 0210 se vypociiri tepelná ztrátu domu, podle m se navrhne velikost kotle o velikost ploch otopných těles, která moji durn vytápět. Výpočet se provádí pro venkovní výpočtovou teplotu, která je určena normou a podle oblastí v naši republice je to -12'í, -15'C, -18'C nebo -21'(.

Pro konkrétní místnost se vypočítá potřebný příkon napr 1500 W a podle tabulek tomu odpovida velikost otopného tělesa např. výšky 600 mm a délky 1400 mm. To ovšem plati jako maximální výkon pra výpočtovou teplotu třeba -1 5*(, pokud do tělesa vtéká voda o teplotě tg - ÍO'C a vytéká ochlazená na tr - 70'C [střední teplota tělesa je potom tm = 80'C).

Jestliže ale verku není taková zima a po většinu otopného období tepleji jer musíme topný výkon těleso snížit, aby se místnosti nepřetápěly. Proto se musí snížit teplala topné neboli náběhové vody. Hodnoty teplot topné (a vratné) vody určuji pro rázné venkovní teploty otopné křivky podle obrázku č. 1.

Do tělesa se musí při venkovní teplotě Ic = -3 C vpustit voda o teplotě tu jenom f>0'(. která se ochladí ne a 20T, ale jenom o 1OC na tu = 50T

Abychom správně vytápěli celý dům, musí být ve všech otopných tělesech současně stejný teplotní spád. Pokud je tento teplotní spád napr no tělesech blíže kotli menši než na vzdálenějších tělesech, znamená to, že v těchto tělesech je rychlejší průtok vody a to se nestač! správně vychladit, stoupá střední teplota těles a ta předávají da místností více teplo než by méln a dochází k přetápění místnosti. Často polom zjišfujeme na vzdálenějších tělesech menší průtoky, t.j. veíké vychlazeni vody, klesá jejich střední teplota o výkon je nedostatečný. V daném případě je nutno průtok vody v tělesech s malým vychlozením přiškrtit nastavením regulační clonky v radiátorovém ventilu nebo dnes i v radiátorovém sroubeni. Pokud v případě potřeby uvolníme průtok v ostatních tělesech a dosáhneme stejných teplotních spádů na všech otopných tělesech v soustavě, můžeme mluvit o hydraulickém vyrovnáni nebo vyregulování otopné soustavy. Toto hydraulické vyrovnání musí samozřejmě provésl montážni firma podle hodnot uváděných projektem.

Řízení teploty topné vody podle venkovní teploty se nazývá ekvitermní regulace. NA obr1 jsou teoretické otopové křivky. Ve skutečnosti je otopových křivek celá rada s různou strmostí (obr. 2) o podle skutečné charakteristiky budovy musíme vybrat tu odpovídající, respektive vyzkoušet, která má nejsprrJvnější strmost a je nejbližší té teoretické. Charakter vytápěni ovlivňuje mpíivnost konstrukce budovy, tepelná izolace, vlastnosti otopných téles apod.

Zvolená otopová křivka odpovídající vlastnostem budovy ptotí pouze v případě, že chceme vytápět na 70'C. Pokud potřebujeme dosáhnout v noci nebo o víkendu teplotního útlumu na 12(, musíme křivku posunout rovnoběžně doprava podle obr. 3. Podobně můžeme zvýšit vnitřní teplotu místností posunutím křivky na opačnou stranu.

Současné moderní regulátory jsou vlastně malé počítače, které umí podle veslověného software neboli programového vybaveni pro vytápění strmost křivky najit samy o přepnutím do útlumového režimu si také posunou otopovou křivku.

Tyto útlumy mohou nastavovat v několika zlomech zn den po dobu zpravidla jednoho týdne. Existují i systémy spouštěné na dálku pomocí telefonického signálu. Větší systémy mohou i archivovat data nebo řídil i více funkcí, jako třeba požární signalizaci, ochranu před zloději apod.

Aby regulátor mohl řídit teplotu topné vody, musí řídit přímo kotel nebo se na výstupu z kotle používá směšovací zořízeni v podobě trojcestné eventuelně čtyřceslné armatury, která přimíchává vratnou vodu z otopné soustavy do náběhové topné vady tak, aby byla dosažena žádaná ekvilermni teplala. Tato regulace je plynulá. Pokud tento směšovoč chceme vynechat, můžeme řídit kotel a chod oběhového čerpadlo přímo. Podmínkou je moderní, zpravidla litinový kotel, kterému nevadí nízká teplota vratné vody přitékající do kotle, ale hranicí je asi 40'C a lo muže při venkovních teplotách 8-15'C znamenat už přetápění. Potom bychom museli regulační soustavu doplnit termostatem vnitřní teploty, podle jehož údajů lze vypínat oběhové čerpadlo vytápění.

Takovýto systém (obr. 4) staří ovládal napr. nejjednoduši regulátor Albatros RVA33.121 firmy Siemens, divize Landis&Slaefa v ceně asi 7000 Kč. Ten má samozřejmé celou řadu dalších funkci včel ně řízení teploty užitkové vody v zásobníku a potřebnou teplotu topné vody vypočítává podle změny tepelné zátěže u koriguje lak ekvitermné danou křivku. Podrobnější popisy jsou ve firemním článku uveřejněném v dvouměsíčmkj Irjpenářslvi + instalace č. 3/1998 a č. 2/2000, Z těchto článků jsou použity i obrázky ř. 2, 3 o 4.

Ing. Pavel Čech

Seriál: Úspory paliv, energie a vody, článek z r.2000

zdroj: Alternativní energie

Líbil se vám článek?

ano: 479     ne: 491

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb