přeskočit na hlavní obsah

Studijní a vědecká knihovna - Top realizace

/up/images/featured/images/narodni_technicka_knihovna_0a.png

Urbanistická koncepce

Geometrie objektu knihovnicko-informačního centra (půdorys tvaru písmene X) přeškrtnutím pozemku toto místo neruší, ale zviditelňuje. Něco začíná. Budova je na pozemku posunutím k nábřeží řeky Orlice blíže k historickému centru – komunikuje. Na jižní straně je pozemek využit k parkování, které je zahrnuto do parkových úprav nezastavěné plochy pozemku (otevřené a přikryté zelení – mizí. Přechod parkoviště v korunách stromů, nechceme k takové instituci, jako je SVK, navrhovat povrchové stání typické pro příměstská obchodní centra).

Budova SVK je ve svém parteru v místě vstupů do knihovny průchozí. Umožňuje tak volné úhlopříčné propojení Hradecké ulice s nábřežím řeky Orlice nebo s univerzitním kampusem. Otevřený parter se účastní na životě okolí, podporuje ho a ovlivňuje. Budova má pevný tvar a zaujímá jasný postoj. Je to instituce. Dává okolí smysl a orientační bod. Otevírá se uživatelům ze tří stran. Nabízí různorodé pobytové plochy v parteru (lavička, tráva, strom, průchod, knihovna). Parter mohou oživit doplňkové provozy v „nohách“ jihovýchodního a severovýchodního křídla (kavárna, galerie – výstavní síň, pronajímatelné prostory u průchodů budovou). Budova SVK svým konvexním tvarem směrem ke strojní průmyslové škole zvětšuje odstup od této kulturní památky a dává možnost novým pohledům a vztahům dvou sousedních budov. Nepřevyšuje a nedominuje.

Architektonické řešení

Dům SVK je objekt půdorysného tvaru písmene X. Plášť budovy – litý beton – svým charakterem podtrhuje dynamičnost a čitelnost tvaru (odlitá litera). Plášť je perforován kulatými okny, zvolenými pro svou schopnost vytvořit intimní a soustředěné vnitřní prostředí. Okna jsou umístěna ve dvou parapetních výškách. V rámci řádového rastru jsou nepravidelně rozmístěná podle vnitřních prostor (kód). Velká prosklení na koncích ramene u Hradecké ulice zakončují a prosvětlují hlavní knihovnické prostory. Studovny v posledním patře jsou prosvětleny kruhovými světlíky. Okna na rameni se sklady jsou co do kvantity minimalizována. Objekt budovy je umístěn na dlážděné a mlatové ploše, která navazuje na okolní komunikace (chodníky, vozovky) a na zelenou plochu střech garáží. Garáž (parkování pro veřejnost) je umístěna v otevřeném soklu jižně před budovou SVK a zastřešena pouze rastrem sítí porostlých zelení. Garáží prorůstá strom – stromořadí. Tyto stromy jsou vysazeny také v bezprostředním okolí budovy SVK. Barevná propojení stromů a fasády budovy tvoří výtvarný celek.

Budova SVK je pevným a výrazným objektem respektujícím to kvalitní v okolí, se zážitkem průhledu a průchodu a s klidným vnitřním prostředím.

Provozní a dispoziční řešení (popis orientován od hlavního vstupu)

Budova je na západní straně obsluhována zásobovací rampou do suterénu, kde je manipulační prostor. V suterénu navazují na všechna nadzemní patra hlavní služební vertikální komunikace s výtahem a nákladní (evakuační) výtah s baterií čtyř knihovnických výtahů. Ve služebním – administrativním– severozápadním křídle jsou v rámci sociálního jádra navrženy dva knihovnické výtahy a požární schodiště uprostřed dispozice, které je používáno i pro krátké propojení kancelářských pater. Tyto vertikální komunikace procházejí celou budovou ve služební části. Knihařská dílna v suterénu má samostatný přístup pro zákazníky po schodišti v rohu jihozápadního křídla. Další provozy jsou technologické a skladovací s návazností údržbářské dílny. V suterénu záměrně neumisťujeme sklady a depozitáře z bezpečnostních důvodů (hladina spodní vody, stoletá voda = technicky náročné řešení).

V druhé části suterénu – druhém rameni – je parkoviště pro návštěvníky a zaměstnance. Zaměstnanci mohou projít suterénem do služební části, návštěvníci vystoupí po schodišti do zádveří knihovny.

V přízemí je budova proříznuta k Hradecké ulici. Nabízí tak možnost průchodu a rozptýlení dnes velké frekvence pěších a cyklistů (kryté stání kol). V odříznutých částech budovy – „nohách“ – se nabízí zcela oddělené prostory k pronájmu (literární kavárna a výstavní sál).

Z průchodů vedou dva vstupy do vestibulu SVK. Vestibul je centrálním prostorem přes dvě patra. Je prosvětlen kruhovým atriem s hlavním schodištěm, které prochází celou budovou až ke střešnímu světlíku. Patro vestibulu s internetovým klubem je vizuálně propojeno dalšími kruhovými otvory. Ve vestibulu jsou dva výtahy. V zadní části vestibulu (za schodištěm) je vstupní obslužný pult (zřízení průkazky, vracení knih, prodloužení výpůjček, základní informační služba), terminály a volná místa k pobývání a setkávání. Od hlavního pultu vpravo je v průhledu vidět centrální šatna.

U centrální šatny je zádveří služebního vchodu se služební vrátnicí (kontrolním bodem), přímo napojené na vertikální komunikaci služební části. Tento přístup je možné použít pro semináře v konferenčním sálu, které mohou být nezávislé na provozu knihovny. Jihozápadní křídlo nalevo od pultu je ve všech patrech navrženo jako sklad knih. V 1. NP je depozitář s kompaktními regály a v části 2. NP klimatizovaný sklad. Všechny sklady jsou přímo napojeny na nákladní a knihovnické výtahy.

V 2. NP severozápadního křídla, které je propojeno s ostatními služebními patry hlavním a únikovým schodištěm, je umístěno vedení SVK (ředitel, náměstci, vedoucí provozu, public relations, regionální funkce).

Ve 3. NP jsou z prostoru vestibulu s obslužným pultem a se zázemím přístupné hlavní prostory volného výběru v severovýchodním a jihovýchodním křídle. V jihovýchodním křídle je vložena střední galerie 4. NP. Prostor je na obou koncích otevřen přes všechna tři patra knihovny s oknem na celou výšku. Na sever na staré město a na jih, je odcloněn slunečními žaluziemi, směrem na Nový Hradec. Intimní část uvnitř dispozice je přisvětlena kruhovými okny o výšce dvou parapetů. Nižší (600 mm), kde je umístěn stolek a čtenář si může s vybranou knihou přisednout k oknu, a vyšší (1 500 mm) pro osvětlení vnitřní dispozice. Ve služební části je v severozápadním křídle ke starému městu umístěn administrativní provoz knihovny, ve 3. NP se nachází odbor služeb čtenářů, ve 4. NP pak doplňování a zpracování fondů.

Stoupáme světelným tubusem do 5. NP studoven. Zde se v severozápadní části nachází studovna přes dvě patra a v jihovýchodním křídle jsou patrové studovny, přisvětlené kruhovými světlíky s rozptýleným světlem. Ochozy – galerie jsou nasvětleny kruhovými okny a koncový prostor přes všechna patra knihovny velkým štítovým oknem. V tomto patře v zadním severozápadním křídle k městu je umístěn konferenční sál a učebny. Lze je obsluhovat jak ze služební, tak z veřejné části SVK. Strop konferenčního sálu je vyzdvižen nad střechu budovy s horním osvětlením.

Interiér

Vnitřní prostory odlité z šedého betonu chápeme jako neutrální pozadí k výraznému barevnému řešení interiéru. Barva jako orientace (výběr), umělecký zážitek (obraz – reprezentace), nálada (odpočinkové prostory, studovny). Nedílnou součástí vnitřních prostor budovy je orientační systém a doplnění interiéru výtvarnými díly.

PŘIPRAVILI MICHAL JANATA A MARTIN VERNER

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA HRADECKÁ 2, HRADEC KRÁLOVÉ
KLIENT Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Ministerstvo kultury ČR
AUTOŘI Projektil architekti, s.r.o. / Mgr. akad. arch. Roman Brychta, Ing. arch. Adam Halíř, Ing. Ondřej Hofmeister, Ing. arch. Petr Lešek
SPOLUPRÁCE Markéta Jurečková, Jan Kolář
VIZUÁLNÍ STYL, INFOSYSTÉM Kultivar / Zuzana B. Horecká, Jana Honecová, Jean-Marie Delafontaine; Pixl-e / Ondřej Doležal, Pavlína Doležalová, Filip Mont
VÝTVARNÉ DÍLO Martina Novotná
GENERÁLNÍ PROJEKTANT PRO KIC – sdružení ateliérů Projektil Architekti, s.r.o.; Deltaplán, s.r.o. (Ing. Miloš Kosek, Ing. Petr Kniha)
ZASTAVĚNÁ PLOCHA 2920 m2
OBESTAVĚNÝ PROSTOR 57 303 m3
ČISTÁ UŽITKOVÁ PLOCHA KNIHOVNY 11 2 3 2 , 2 m 2
KOMERČNÍ PLOCHA (KAVÁRNA) 285,6 m2
NÁKLADY 394,5 mil. Kč / 16,5 mil. eur
REALIZACE 2008

zdroj: časopis ARCHITEKT­­

Líbil se vám článek?

ano: 571     ne: 528

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb