přeskočit na hlavní obsah

Osvětlení historického centra města Tábor

/up/images/featured/images/0-osvetlenitabor.jpg

Město Tábor vzniklo počátkem patnáctého století na skalnatém ostrohu vymezeném nad řekou Lužnicí a Tismenickým potokem. V roce 1420 začala výstavba Tábora jako opevněného vojenského ležení, které v krátké době získalo charakter města. Z této doby se zachoval především půdorys. Ten je ve svém celku historicky cenným dokumentem uspořádání středověkého města: radiální osnova uliční sítě, záměrná nepřímočarost uliček, bodová a soustředěná zástavba do malých bloků vhodných k obraně.

Obr. 1. Pohled na budovu radnice s věží a budovu městského úřadu s renesančním štítem

Roku 1437 se Tábor stal královským městem a zaznamenal rozvoj obchodu, řemesel, správy a úřadů. Projevem hospodářské a mocenské konjunktury byla přestavba Tábora do kamenné podoby, přičemž významnou úlohu při rozhodování o této přestavbě sehrály časté požáry. V sedmnáctém století význam města oslabil, město zchudlo, zmenšil se počet obyvatel a mnoho domů byla zničeno.

Další etapa vývoje začala až po roce 1750, kdy se Tábor stal sídlem krajských úřadů pro oblast jižních a částečně i středních Čech. Začala se rozvíjet řemesla a živnosti, např. soukenictví, pivovarnictví, mlynářství a koželužství. To s sebou neslo výraznější stavební vývoj historické části města. Přestože historické jádro Tábora díky své poloze zůstalo ústřední dominantou a správním centrem, byl na počátku dvacátého století v podstatě ukončen další rozvoj tohoto území. Proto se v historickém centru Tábora zachovalo tradiční venkovské, patricijské, starší městské i novější městské bydlení. Gotické a renesanční domy na náměstí dokumentují vývoj městské architektury v 15. až 16. století.

K atraktivním částem města patří podzemní chodby pod náměstím, dosahující délky 12 až 14 km, které byly vyhloubeny v 15. až 16. století. Husitskou epochu dnes připomíná pouze Žižkův památník na náměstí a muzeum umístěné v někdejší gotické radnici. Ta stojí na místě bývalých tří měšťanských domů. K dalším významným a turisticky atraktivním historickým památkám Tábora a okolí patří především pozdně gotický kostel Proměnění Páně.


Obr. 2. Pohled na dům U Zlatého lva č. p. 16 vyzdobený kopiemi původních husitských výjevů; na snímku je patrný rozdíl v barevném vzhledu fasády nasvícené světlometem s bílým světlem v porovnání s okolními domy, které jsou nasvíceny pouze uličním osvětlením se sodíkovými výbojkami

Obr. 3. Ctiborův dům č. p. 6 je významný gotickým portálem s kroužkovou výzdobou; efekt nasvícení bílým světlem je na bílé fasádě domu velmi dobře patrný

Nasvětlení historického náměstí završuje etapu rekonstrukce městské památkové rezervace, která byla zahájena na začátku devadesátých let dvacátého století. Úkolem byla jednak rekonstrukce veřejného osvětlení a dále architektonické osvětlení historických budov.

Rekonstrukce osvětlení probíhala ve dvou etapách. První byla zahájena na podzim 2004, druhá na jaře 2005. Obě byly dokončeny na podzim 2005, kdy se i uskutečnila slavnostní zkouška fungování celého systému osvětlení.

Obr. 4. Zemní svítidla D27 POWER DISK jsou u paty stěn kostela umístěna tak, aby jednotlivé oddělené sekce byly rovnoměrně osvětleny

Obr. 5. Celkový pohled na západní stranu náměstí s radniční věží, budovou radnice a budovou městského úřadu; v levé části je zřejmý světelný svazek světlometu osvětlujícího věž radnice

Celá osvětlovací soustava je tvořena svítidly od italských firem SBP a ing.castalldi illuminazione, která na český trh dodává firma Enika s. r. o. Nová Paka. Hlavními investory akce byly město Tábor a Technické služby Tábor, které byly i realizátorem celé akce a zajišťovaly veškeré montážní práce.

Cílem bylo nasvětlení budovy kostela Proměnění Páně v severozápadním rohu náměstí, jehož věž je nezaměnitelnou dominantou města, dále budovy radnice a několika historicky významných budov na Žižkově náměstí. Jedním z požadavků bylo instalování minima rušivých prvků. Vzhledem k tomu, že na skryté umístění světlometů nebyl na náměstí dlážděném žulovými kostkami prostor, byla pro nasvícení hlavního masivu budovy kostela zvolena zemní svítidla D27 POWERDISK N2/MH 150 firmy ing.castaldi illuminazione osazená halogenidovými výbojkami HQI-T 150 W Rx-7 s neutrálně bílým světlem od firmy Osram. Neutrálně bílé světlo s teplotou chromatičnosti 4 300 až 4 500 K bylo zvoleno u všech svítidel použitých pro architektonické osvětlování, a to ze dvou důvodů. Záměrem bylo jednak nezkresleně podat barvu fasád historických budov a jednak vyrovnat nažloutlý odstín pouličního osvětlení, vzniklý použitím sodíkových výbojek.

Obr. 6. Světlomety umístěné na západním stožáru nasvětlují věž kostela Proměnění Páně (vpravo), budovu městského úřadu (vlevo) a budovu radnice (mimo záběr)

Obr. 7. Budova kostela Proměnění Páně je nasvícena šesti zemními svítidly D27 POWER DISK, věž je nasvícena dvěma světlomety LEO/C

Šest těchto svítidel je osazeno do dlažby před budovou kostela tak, aby osvětlovala jednotlivé části lodě kostela. Výhodou světlometu je možnost jeho nastavení v rozmezí 20°. Tím lze vyrovnat drobné nepřesnosti v usazení světlometu a kromě toho je možné vytvořit asymetrickou vyzařovací charakteristiku a svítidlo osadit u paty nasvětlované budovy. Světelný svazek potom vykreslí vyzařovací charakteristiku na stěnu budovy.

Ostatní svítidla jsou umístěna na dvou hlavních výložnících, které tvoří nástavce na stožárech uličního osvětlení uprostřed náměstí. Na východním výložníku jsou umístěny tři světlomety LEO/C 250-94, jež jsou osazeny halogenidovými výbojkami HQI-TS 250 W NDS od firmy Osram. Jednotlivé světlomety jsou namířeny na dům č. p. 6, zvaný Ctiborův dům. Je to stavba pozdní gotiky se štítem s dochovaným gotickým portálem, kružbovou výzdobou štítu a freskami okolo již renesančních oken.

Obr. 8. Věž radnice s hodinami je nasvícena světlometem instalovaným na stožáru veřejného osvětlení, který je patrný uprostřed snímku; nasvícení ze západního stožáru nebylo dostatečné, protože světlomet je stíněn rohem budovy radnice

Druhý světlomet je namířen na dům č. p. 16, U Zlatého lva, stojící na opačné straně náměstí proti kostelu. Na tomto domě jsou významné kopie původních středověkých fresek s husitskými výjevy.

Třetí reflektor nasvětluje věž kostela, kterou není možné nasvítit ze země; umístění svítidla na střeše budovy bylo zamítnuto jako nevhodné. Díky výšce výložníku svítí světlomet přes střechu lodě kostela a nasvětluje dva boky věže, tvořící pohledové strany. I v tomto případě je použito svítidlo LEO/C 250-94 s kruhovou vyzařovací charakteristikou, které je pro nasvětlování podobných objektů velmi vhodné.

Z druhého, západního stožáru je dosvětlena věž kostela Proměnění Páně, jíž druhý světlomet dodává plastičnost, dokresluje stíny a zlepšuje vnímání hmoty v prostoru. Toto doplňkové světlo bylo nutné, protože jinak by věž byla jakoby plochá, bez detailů. Uvedený světlomet byl doplněn ve druhé fázi rekonstrukce, takže na některých snímcích pořízených ve dne (v létě 2005) ještě není.

Druhý světlomet nasvětluje průčelí domu č. p. 2, kde sídlí informační centrum a městský úřad. Je to budova s typickým renesančním štítem.

Obr. 9. Půdorys Žižkova náměstí s rozmístěním jednotlivých osvětlovacích bodů a vyznačením nasvětlených fasád

Nejvýkonnějším světlometem 5STARS-2/C 402-94, osazeným halogenidovou výbojkou HQI-TS 400 W NDL od firmy Osram, je nasvětlena věž a budova pozdně gotické radnice, kde je husitské muzeum a rovněž vchod do táborského podzemí.

Doplňkovým osvětlením je světlomet LEO/C 150-94 s halogenidovou výbojkou HQI-TS 150 W Rx-7. Upevněn je na samostatném stožáru před věží radnice. Jeho světlo prosvětluje stín vržený na věž vysokou budovou radnice a navíc plasticky prokresluje detail věže.

Zemní svítidla ing.castaldi illuminazione

Firma ing.castaldi illuminazione, zastoupená na českém trhu firmou Enika s. r. o. Nová Paka, vyrábí mnoho zemních svítidel, z nichž nejvýkonnější je D27 POWERDISK.

Svítidlo D27 POWERDISK je určeno pro nasvětlování pěších zón, vstupních objektů, ale díky naklápěcímu reflektoru světlometu je možné je využít i k nasvětlování budov. Reflektor je plynule nastavitelný v rozsahu 0 až 20°, což umožňuje osadit jej přímo u paty budovy nebo zdi (např. při nasvětlování hradeb historických center) a vyzařovací charakteristiku využít pro osvětlení svislé stěny. Minimální předepsaný odstup od paty stěny je jen 1 m.

Obr. 10. Pohled na stožár v západní části náměstí; jasně je patrný rozdíl v barvě světla veřejného osvětlení osazeného sodíkovými výbojkami a světla halogenidových výbojek umístěných nad nimi

Tvar vyzařovací charakteristiky a úhel světelného svazku závisejí na použitém světelném zdroji. Tím mohou být vysokotlaké sodíkové výbojky s příkonem do 100 W, kompaktní zářivky s příkonem do 42 W, halogenidové výbojky s příkonem do 150 W a rtuťové výbojky s příkonem do 125 W. Tím je také dána škála barev světla, se kterým lze pracovat.

Samotné tělo svítidla je vyrobeno z polyesterové pryskyřice zesílené skleněným vláknem, reflektor je z leštěného hliníku a tvrzené bezpečnostní krycí sklo je utěsněno silikonovým těsněním.

Svítidlo je při správném osazení do betonového lůžka odolné proti přejetí motorovým vozidlem o hmotnosti 3 000 kg na jednu nápravu. D 27 POWERDISK má při použití předepsaných připojovacích kabelů krytí IP67.

Foto Václav Šourek
Ing. Radek Panchartek, Enika spol. s r. o.

převzato s časopisu Světlo­ 

Líbil se vám článek?

ano: 314     ne: 284

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb