přeskočit na hlavní obsah

Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání (KCEV) - Rozhovor

/up/images/featured/images/0-kcev73.jpg

Dům jako učební pomůcka

S ARCHITEKTEM PETREM HÁJKEM O KONCEPTU BUDOVY KRKONOŠSKÉHO centra environmentálního vzdělávání

PŘIPRAVIL CYRIL ŘÍHA


Na internetových stránkách KRNAP, který je investorem stavby kcev, se uvádí, že jeho „program bude zaměřen především na vzdělávání a osvětu v oblasti ochrany přírody Krkonoš, ale i obecně ochrany přírody a životního prostředí a přírodního a kulturního dědictví regionu." Vy sami pak říkáte, že konceptem domu není být jen schránkou pro tento program, ale zároveň má pomoci jej spolunaplňovat; doslova, že objekt má sám sloužit jako „učební pomůcka". První otázka tedy zní, co a jak nás architektonické řešení budovy KCEV může naučit o Krkonoších a o životním prostředí obecně?

PH: Odpověď má několik rovin. Zaprvé, budova svým tvarem, který je jakýmsi obrazem Krkonoš, může vyprovokovat diskusi o topografii, topologii a geometrii tohoto pohoří a o silách, které je vytvořily. Dům není jen zmenšeným modelem Krkonoš, ale součtem vztahů, které v tomto pohoří existují. Druhou rovinu představuje extenzivní zelená střecha z rozchodníků, která umožňuje vysadit zde typické druhy rostlin; těm se na různých částech plochy různě daří, a to je opět možné ukázat. Odráží to až kosmickou geometrii prostředí, která je zase spíše souborem vztahů, než jen míst. Toto jsme chtěli, aby dům uměl. Pak je tam celá řada dalších motivů, které můžeme v budově moderovat a které se týkají otázek, co je to environmentální vzdělávání, co je to ekologie atd. Že to není jen diskuse o tepelném čerpadle nebo o věcech, které se dnes řeší spíš na úrovni politické a které nemají přímý vztah ke smyslu toho, co to je životní prostředí.

Pojďme se ještě věnovat geometrii střechy domu. Ta není pouhou kopií Krkonoš. Je to několikastupňová abstrakce, která se zaměřuje jen na určité rysy místa. Dal by se tento sled transformací reliéfu Krkonoš v reliéf budovy stručně popsat?

PH: Řešili jsme velký problém, jak dostat do geometrie domu charakter Krkonoš jako celku, ne jenom jeho výseku. To se dá udělat několika možnými způsoby. My jsme zvolili ten, že jsme se rozhodli pohoří prezentovat jako součet základních vztahů mezi jeho hlavními geomorfologickými prvky, které lze nalézt v jeho nejširším území. Dalo by se to možná nazvat součtem topografií Krkonoš. Vzali jsme vektory, tj. směry a úhly základních hřbetů a údolí a z nich jsme složili výsledný objekt. Jako obraz složený z jednotlivých střepů. Přičemž výběr střepů byl udělán tak, aby dohromady vytvářel pokud možno reprezentativní vzorek. Samozřejmě v rámci možností a v rámci subjektivního tvůrčího zpracování celé věci.

Jistě se neočekává, že architektura bude jen neutrálním popisem. Přijde mi velmi sympatické snažit se v jakési tvůrčí zkratce vyjádřit celkovou atmosféru Krkonoš, kterou do značné míry vytvářejí specifické sklony jejich hor a zvláštní rytmus a vzájemné postavení jejich údolí, hřbetů, rozsoch atd. Nejsem si nicméně jist, že je tato snaha z budovy samotné bez dalšího čitelná. Do jaké míry je pro vás podstatné, aby obzvláště v tomto případě „domu-učební pomůcky" byly jeho základní koncepční principy zcela srozumitelné pro běžného návštěvníka? A pokud to je důležité, jakým způsobem by se dala čitelnost konceptu ještě usnadnit?

PH: To je potřeba oddělit. Umožnit, aby se koncept dal přečíst pro někoho, kdo to číst chce a kdo tomu věnuje čas, je jiná otázka, než je-li to zřejmé na první pohled. Kdybychom např. jen zmenšili siluetu Sněžky na velikost domu, pak by to asi bylo prvoplánově mnohem srozumitelnější a každý by to pochopil. My jsme ale naším projektem chtěli sdělit mnohem složitější vztah, který ukazuje nejen nějaký výsek Krkonoš, jednu siluetu, ale je celé jakožto soubor siluet. A to se nedá udělat úplně jednoduše a také to nejde úplně jednoduše přečíst. Možná ale, když návštěvník z tvaru domu pochopí, že jde o nějakou geometrii a začne se o to zajímat a přečte si v interiéru budovy, které horské vektory jsou v ní konkrétně reprezentovány, uvědomí si, že návaznosti míst přesně nesedí a začne se ptát, jak to že jsou Sněžné jámy hned vedle Sněžky, jestli to není omyl. A třeba ho to dovede k dalšímu kroku, kterým je jiné uvažování o Krkonoších. Je ale pravda, že teď je třeba se ještě zamyslet nad tím, jakým dalším způsobem (mimo nějaké komentované prohlídky) čistě zvnějšku návštěvníkovi parku usnadnit pochopení, o co se jedná. Uvažujeme o tom vytvořit vedle budovy jakousi malou rozhlednu, kde by byl výhled na celou střechu a kde by byla tabule s vysvětlením celého konceptu.

To je myslím důležité, protože by se tím navíc zintenzivnil vizuální dojem z celé střešní krajiny. Zajímavé je, že jste celý koncept reprezentace hor v budově nakonec omezili na střechu, na povrch. a to vlastně na obou stranách, z hor si berete topografii, terén a ten nějak transformujete do povrchu budovy. Neuvažovali jste o tom jít takříkajíc „pod povrch", ať už v ohledu zájmu o geologické procesy, které zevnitř hory formují, nebo ve smyslu propisování konceptu až do uspořádání i vnitřku budovy?

PH: Tím jsme začali, protože máme rádi architekturu, která je koherentní, kde vnitřek odpovídá vnějšku a je formován stejnými silami a stejnou logikou. Následně jsme ale zjistili, že by to bylo trochu zavádějící z hlediska zvoleného konceptu a vypovídací hodnoty toho, co jsme chtěli říci. Pro nás byla důležitá topografie Krkonoš, ta měla hrát hlavní housle, a proto jí bylo třeba podřídit vše ostatní. Ve chvíli, kdybychom ji začali kombinovat s interiérem, stal by se z domu zvláštní nerost. To by byl asi docela dobrý přístup, pokud by se jednalo jen o určitou část Krkonoš, např. o nějaké skalnaté údolí, kde by dům prezentoval geometrii konkrétního skalního masivu, který je nějak homogenní.

Krkonoše jako celek jsou ale velmi zajímavé svou diverzitou a to by reprezentaci jakýmsi krystalem moc neodpovídalo.

Budova KCEV nějak vyjadřuje topografii, místopis Krkonoš. Jak důležité pro výslednou podobu návrhu bylo zároveň místo, kde se sama stavba nachází, tedy park Vrchlabského zámku? Pracovali jste nějak se vztahem těchto dvou „míst" (Krkonoše a park), nebo je budova spíše solitérem, který by v zásadě mohl stát kdekoli?

PH: Dominantou parku je zámek a nám od počátku nepřišlo jako možné stavět zámku nějakého konkurenta. Byť je na témže místě také nově přestavěná budova Správy KRNAP, která má větší objem než samotný zámek a vnáší tam jakousi nerovnováhu. My jsme se chtěli přiklonit spíše na stranu parku. První úvahy tak vedly k objektu, který by byl křížencem mezi parkem a domem a který by z venkovního pohledu vlastně nic neukazoval. Teprve když by se vstoupilo dovnitř, otevřel by se celý program budovy. Postupem času jsme ale povrch domu transformovali tak, aby se vztahoval nejen k parku, ale aby reprezentoval celé Krkonoše. To nám přišlo nakonec důležitější než zájem, aby dům zapadl do lokální situace.

Přesto si myslím, že dům do parku velmi dobře zapadá. Dokonce je z určitých pohledů téměř neviditelný. Tato nenápadnost ale vytváří určitý paradoxní kontrast s monumentálností Krkonoš coby nejvyššího českého pohoří, které má budova svým tvarem reprezentovat. Byl to záměr?

PH: Možná by se na to též dalo podívat tak, jestli ten součet krkonošských topografií jako celek monumentalitu skutečně má, jestli to není spíš záležitost určitých míst, které si člověk pamatuje, protože poskytují výjimečné zážitky. Každopádně budova monumentální není; a ať už je to věcně správně či nikoli, bylo to záměr. Je to vlastně jedna z hodně zajímavých otázek, kterou dům otevírá. Když už se člověk ptá, kde je monumentalita Krkonoš, svědčí to o tom, že dům plní to, co je jeho smyslem, totiž moderovat jako médium diskusi o Krkonoších a jejich charakteru. Dům není vědeckým nástrojem, který dává přesné odpovědi, spíš je to iniciační objekt, který otevírá otázky.

Smyslem vzdělávání, kterému tento dům--učební pomůcka má sloužit, je koneckonců přesně toto. Děkuji za rozhovor.

časopis ARCHITEKT­­

Líbil se vám článek?

ano: 273     ne: 291

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb