přeskočit na hlavní obsah

Centrum akutní medicíny Kladno

/up/images/featured/images/3-camkladno.jpg

Novostavba Centra akutní medicíny (CAM) je první fází dobudování areálu Oblastní nemocnice Kladno. Její druhou fází je rekonstrukce stávajícího monobloku od Bedřicha Adámka, s níž už se začalo. Ve fázi projektu je novostavba Pavilonu lůžek následné péče (jehož součástí bude i nemocniční rehabilitace). V současnosti je tedy v provozu CAM. U monobloku probíhají částečné dílčí rekonstrukce v místech, které byly uvolněny po přestěhování provozů na nové budovy CAM. Dílčí rekonstrukce jsou dočasné, slouží k uvolnění celých křídel stávajícího monobloku k celkové rekonstrukci. Začíná rekonstrukce monobloku - část C1, část B - bude následovat zhruba za rok, u částí je projekčně hotova celková koncepce.

Je hotova hrubá stavba a již probíhají montáže vnitřních rozvodů u domova důchodců a lůžek následné péče. Ve vlastním areálu nemocnice je stavba situována v jeho severní části a jeho středu, na rovinném území s terénem na úrovni cca 411 m n. m.

Situace a urbanismus areálu

Základem koncepce areálu je pohyb pacientů a materiálu. V minulosti byla veškerá doprava do nemocnice včetně pěší vedena jediným vjezdem z ulice Vančurovy. Vjezd byl neuralgickým bodem celého přilehlého území. Prvořadým cílem generelu proto bylo diferencovat dopravu pacientů v ohrožení životních funkcí od ostatních pacientů a rovněž diferencovat dopravu hospodářskou od pacientů a návštěv. Z analýzy situace vyplynulo, že optimální území pro rozvoj akutní části nemocnice je území na sever od monobloku směrem k ulici československé armády. Tím se umožnila diferenciace dopravy: pacienti k emergentnímu a akutnímu i běžnému příjmu vjezdem z ulice československé armády, návštěvy, ambulanti (ale variantně i běžný příjem) a zaměstnanci vjezdem z ulice Vančurovy. Pěší pacienti a návštěvy mohou používat oba vstupy. Hlavní vstup do nemocnice pro pacienty ze čtyřproudové komunikace československé armády je výrazný zásah do dopravní struktury města.

Novostavba do ulice československé armády monoblok nejen doplňuje, ale svým rázným rozložením posiluje uliční frontu a zdůrazňuje nový hlavní vstup do areálu. Nemocnice se tak nejen významem, ale také pohledově stává součástí města. Z hlediska monobloku je nový objekt naopak protihlukovou bariérou. Území mezi ulicí a novostavbou je dopravně řešeno pro pohotovostní parkování sanitek a vozů s naléhavými příjezdy.

Koncept

Novostavba je objekt s pěti nadzemními podlažími podél ulice československé armády. Většina provozů je klimatizována (operační sály, JIP, ARO, emergence) a pevné zasklení chrání interiér stavby před dopravním hlukem z ulice československé armády. Aby nový blok nepůsobil příliš depresivně, je fasáda mírně a nepravidelně prolamována na celou výšku objektu a plášť budova na některých místech přechází do střechy. Do fasády jsou vsazena pásová okna, pásy jsou však přerušovány ve směru prolamování, členění oken a meziokenních vložek je nepravidelné a odpovídá vnitřnímu provozu. Na bočních štítech budovy se členění zklidňuje a vnitřní fasáda je zcela pravidelná. Propojení s původním monoblokem obstarává nová chodba, která je přistavěna k západní frontě části B monobloku, a to před i za objektem C. Její fasáda je shodná s fasádou novostavby a je v mírném kontrastu s původní stavbou. Tento kontrast je významný z hlediska orientace v novém funkčním monobloku.

Plášť novostavby je tvořen předsazeným a provětrávaným obkladem z cihelných pohledových tvarovek.

Provoz

Vnitřní rozvržení je podřízeno optimálnímu řešení a základním provozním tokům. Zásadou je oddělení cest ambulantních pacientů a návštěv od cest hospitalizovaných pacientů. Samostatné jsou cesty zásobování a odvoz odpadu. V novostavbě jsou navrženy dvě komunikační vertikály s kapacitními lůžkovými a osobními výtahy. Lůžkové výtahy jsou zároveň evakuační. Vertikály propojují novostavbu s konci příčných křídel stávajícího monobloku. Vertikála u křídla B je určena zejména ambulantním pacientům a návštěvám. Vertikála u křídla C je určena pro pacienty akutní a hospitalizované. Tato vertikála propojuje především akutní a emergentní příjem s oddělením ARO a operačním traktem.

V    objektu jsou také tři provozní vertikály: jedna vertikála propojující centrální sterilizaci s operačním traktem a dvě hospodářské vertikály, vždy s jedním čistým (pro zásobování jednorázovým a sterilním materiálem a stravou) a jedním nečistým výtahem (pro odvoz odpadu a nečistého materiálu do sterilizace). Hospodářské výtahy mají vždy uzavřenou předsíň a jejich provoz je veřejnosti nepřístupný. V novostavbě jsou soustředěny centrální operační sály, jednotky intenzivní péče, anesteziologicko-resuscitační oddělení, centrální příjem, emergentní příjem, radiodiagnostika a funkční diagnostika, jednodenní hospitalizace a centrální sterilizace.

V    přízemí jsou umístěny hlavní vstupy do nemocnice: jeden vstup pro akutní a emergentní příjem, druhý pro centrální příjem a návštěvy. Emergentní příjem obsahuje jeden zákrokový sál, sádrovnu, 6 expektačních lůžek a nezbytné zázemí. Mezi oběma vstupy jsou v rámci flexibilního využívání umístěny ambulance, které mohou sloužit pro akutní i centrální příjem pacientů. Ve stejné poloze je radiodiagnostické oddělení, které obsahuje CT, magnetickou rezonanci, 2x RTG a 2x sono. V návaznosti na hlavní vstup je umístěn administrativní příjem a odběrové pracoviště. Součástí vstupní haly jsou služby pacientům, občerstvení, malý obchod a lékárna.

V 1. patře je umístěno oddělení jednodenní hospitalizace (13 lůžek), invazivní vyšetřovny trávicího traktu, pracoviště angiologie a malé kardiocentrum. Ve 2. patře jsou soustředěna lůžka intenzivní medicíny, a to neurologická JIP (10 lůžek) a interní JIP (12 lůžek), která je dělená na metabolickou a kardiologickou. Na emergenci v přízemí navazuje přes západní vertikálu anesteziologicko-resuscitační oddělení (8 lůžek). Ve 3. patře je centrální operační trakt a pooperační lůžková jednotka (12 lůžek). Je zde navrženo 6 operačních sálů, které jsou rozděleny na dva sály superčisté (ortopedie a neurochirurgie), na tři sály aseptické a jeden septický. Ve 4. patře jsou umístěna technická zařízení, především klimatizace, chlazení a centrální velín. V přímé vertikální vazbě na COS je navržena centrální sterilizace. Ta je v poloze, která současně umožňuje napojení na suterénní dopravní systém s možností zásobovat sterilním materiálem další objekty, odvážet použité prádlo a přivážet vyprané zpět. Na východní straně je navržen centrální hospodářský dvůr, ve kterém je soustředěn příjem veškerého materiálu a odvoz odpadu z celého monobloku. V západní části jsou umístěny centrální šatny pacientů. Zbylé prostory jsou zaplněny strojovnami a technickým zázemím.

Integrování a propojení novostavby s monoblokem a současně zabránění průchodnosti jeho jednotlivých sekcí je docíleno vybudováním neutrální páteřní chodby po celé výšce západní strany části B monobloku.

Stavební řešení

Objekt je složen ze tří dilatačních celků, které procházejí celým objektem. K rozdělení došlo především ze statických důvodů, a to vzhledem k rozměrům objektu. Dále jsou oddilatovány vzduchotechnické kanály v suterénu objektu. Objekt je řešen jako smíšený železobetonový monolitický systém - skelet, ve kterém jsou sloupy po obvodě a okolo schodišť nahrazeny nosnými stěnami. Založen je na železobetonové základové desce. Je navržen ve tvaru písmene „U" o vnějších rozměrech 109,84 m x 46,25 m. Hlavní křídlo obdélníkového tvaru je situováno podél ulice československé armády, kolmá křídla navazují na křídla objektu stávajícího monobloku.

MICHAL JUHA, JAN TOPINKA / DOMY
---

Slovo dodavatele obvodových plášťů

Fasádní plášť, jak je již zmíněno v předešlém článku, je tvořen cihelnými tvarovkami MOEDING ALPHATON, které dodavatel fasády - společnost TRIANGEL spol. s r.o., použila pro obklad objektu Centrum akutní medicíny v Kladně.

Tento certifikovaný systém je velmi variabilní a má všechny předpoklady ke splnění náročných architektonických představ. Nabídka zahrnuje širokou řadu přesně vyrobených formátů, výšky: 150-300 mm (osový rozměr) s odstupňováním po 12,5 mm, šířky: 150 - 1500 mm (osový rozměr) s odstupňováním po 1 mm.

Fasádní plášť na Centru akutní medicíny v Kladně je tvořen 20 různými formáty, které jsou poskládány v tzv. „divoké vazbě". Toto nepravidelné střídání vertikálních spar je umožněno uchycením obkladu v horizontálních nosných profilech. Délkové řady byly zvoleny ve formátu od 225-900mm a výškové od 150-300mm. Mezi obkladové desky je ve stejné barvě vložen spárový profil.

Cihelná obkladová deska je probarvena do hmoty a je nabízena v 18 základních barvách a s 8 druhy povrchů. Pro tento projekt byla vybrána barva BEIGE se standardním povrchem.

Dále byla na uvedeném objektu užita „novinka", tzv. systém RAPID, který nabízí velmi praktickou možnost pozdějšího dokládání jednotlivých desek a obkladové doplňky ve formě Baget, které celý obklad zdůrazňují a zároveň slouží jako stinidlo pro přímé slunce.

Rozmanitost formátů a přesnost montáže vystihují kvalitu, s jakou je fasáda provedena.

Firma TRIANGEL zajišťuje kompletní dodávku dokonale propracovaného fasádního systému až po uvedenou cihelnou obkladovou desku.
---

Slovo dodavatele dekorativních betonů, firmy Estra Stavební s.r.o.

K realizaci dekorativní betonové podlahy ve vstupní hale novostavby Centra akutní medicíny Oblastní nemocnice Kladno byla naše společnost navržena Ing. arch. Topinkou poté, kdy již byla betonová deska provedena a vzorky provedené konvenčními epoxidovými a polyuretanovými nátěry nesplňovaly estetické představy a záměry autorů stavby.

Možnost realizovat tuto dekorativní betonovou podlahu ve vstupní hale novostavby CAM byla pro naši společnost prestižní a unikátní výzvou. V té době šlo o největší realizaci této technologie podlahy ve veřejném prostoru v České republice. Originální různobarevné pruhy zde kladly vysoké nároky na přesnost a pečlivost provedení. V tomto konkrétním případě navíc naše společnost neprováděla betonovou desku, z čehož plynulo neznámé riziko poruch při broušení a dotvarování.

Použitý systém povrchové úpravy betonové desky Po zevrubné prohlídce a zaměření ve spolupráci s naším zadavatelem, firmou Metrostav a.s. - divize 1, byla konvenční plovoucí deska z litého monolitického leštěného betonu třída C20/25 shledána řádně provedena, s rovinností odpovídající ČSN 74 4505 a dostatečnou kvalitou zhutnění povrchu. Dotvarovací a dilatační spáry byly rovněž provedeny ve vyhovujícím rozsahu, nebylo však již možno jejich průběh a rozmístění korigovat například v rastru navržených barevných linek, a ani to nebyl požadavek architektů. Ani po přebroušení betonová deska nevykazovala vady, kaverny a praskliny ve větším, než běžném rozsahu, což není na závadu celkové kvality díla.

Povrch betonu byl zbroušen, aby vynikla struktura kameniva, poté vytmelen a vyleštěn do požadovaného stupně lesku a kvality povrchu. Samovolně vzniklé vlasové trhliny zejména v koncích dotvarovacích spár a drobné odkryté kaverny byly ponechány viditelné a zaceleny speciální cementovou sanační maltou. V celkovém estetickém působení se tyto drobné kosmetické vady neprojevují. Dilatační a dotvarovací spáry byly vyplněny pružnou spárovací hmotou, v bodech křížení barevných linií byly vyřezány mělké dekorativní kruhové spáry - terče. Dále byl beton obarven odolnými acetonovými mořidly v architektem vybraných odstínech dle vzorníku. Barvy dekorativního betonu jsou lazurové, s nerovnoměrnou intenzitou, ponechávající viditelnou přirozenou strukturu betonu i případné skvrny vzniklé během nanášení. Na závěr byl dekorativní beton opatřen bezbarvým hloubkovým krystalizačním denzifikátorem povrchu.

Dekorativní betonové podlahy obecně

Společnost ESTRA stavební s.r.o. představuje technologii povrchové úpravy betonových podlah, která se široce osvědčila v USA. Dekorativní betonové podlahy umožňují architektům využít estetického působení pohledového betonu s přirozenou strukturou a barevností kameniva a poskytnou širokou škálu barevných kombinací i funkčních řešení. Dekorativní betonové podlahy provádíme z litého monolitického leštěného betonu běžně používaného pro průmyslové podlahy, případně ze samonivelačního cementového potěru. Systém povrchové úpravy lze úspěšně aplikovat na prostý beton, vsyp, integrálně probarvený beton a další povrchy na bázi cementu. Povrch betonu se může zbrousit, aby vynikla struktura kameniva, poté se tmelí a leští do požadovaného stupně lesku a kvality povrchu. Beton lze dále barvit ekologickými vodními či acetonovými mořidly do odstínu dle vzorníku.

Dekorativní betony jsou opatřeny bezbarvým hloubkovým krystalizačním denzifikátorem povrchu, který přirozenou krystalizací zvyšuje jeho pevnost, tvrdost, houževnatost a chemickou odolnost, otěruvzdornost na úrovni třídy AR 05 Speciál, nehořlavost třídy A a zajistí jeho naprostou bezprašnost, dlouhou životnost, snadnou údržbu a čištění a hygienickou nezávadnost pro prodejny a sklady potravin. Alternativně lze použít trvanlivé polyuretanové nátěry s možností protiskluzné úpravy.Správnou údržbou a čištěním prováděným dle manuálu fi rmy ESTRA stavební s.r.o. dochází k dlouhodobému nárůstu kvality povrchu podlahy a zvyšování jejího lesku. Případně lze finalizační impregnaci v návaznosti na způsob užívání a míru opotřebení jednoduše aplikovat znovu.

Dekorativní betonové podlahy představují ucelený komplexní systém jak pro realizaci nových, tak pro revitalizaci a zkvalitnění povrchů stávajících betonových podlah v průmyslových a výstavních halách, prodejních prostorech, restauracích, garážích, skladech, konferenčních sálech, školách, zdravotnických zařízeních, sportovních , nádražních a letištních halách, i kdekoli jinde.

Dekorativní betonové podlahy poskytují svým uživatelům trvalé řešení povrchu betonových podlah, zcela eliminují nebezpečí selhání či poškození povrchové vrstvy (např. nátěru, stěrky), neboť tato vrstva vůbec nevzniká. Odpadají tedy náklady na opakující se nátěry, opravy povrchů, voskování a podobnou údržbu podlah. Při případné změně povrchu nejsou nutná žádná zvláštní opatření, protože povrch zůstává betonem.

Jako jedna z prvních využila výhod systému dekorativních betonových podlah Fakulta architektury ČVUT v Praze pro revitalizaci prostor pro nově otevřený Ústav průmyslového designu. Najdeme je v rekonstruované Bílkově vile v Praze, v nových restauracích Pinta v pražských Holešovicích nebo na Bastionu XXXI novoměstského opevnění, v celé řadě architektonických atelierů a nekonvenčních interiérů bytových a rodinných domů.

Více informací o produktech společnosti ESTRA stavební s.r.o. najdete na www.estra.cz

zdroj: časopis ARCHITEKT­­

Líbil se vám článek?

ano: 396     ne: 570

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb