přeskočit na hlavní obsah

Cena Grand Prix architektů 2012 - Revitalizace Bastionu u Božích Muk

/up/images/featured/images/0-revitalizacebastion.jpg

Revitalizace bastionu XXXI je první realizovanou součástí rozsáhlého záměru - širší plánované koncepce propojení zelených částí a veřejných prostranství oblasti univerzitního kampusu Albertova, navazujících území Nového Města pražského a Vinohrad. Součástí je také zpřístupnění doposud nevyužívaných a zanedbaných lokalit a vybudování nových veřejných venkovních prostor s odpovídajícím kulturním a užitným zázemím souvisejících objektů. Cílem byla úprava veřejného prostranství, dostavba objektu zahradní kavárny a galerie na místě zříceného nadzemního objektu z 19. století, propojení prostoru před a za středověkou hradební linií, oddělující území zahrad a univerzitního kampusu od dalších částí města. Záměrem bylo vytvoření atraktivního společného cíle pro obyvatele „před" i „za" hradbou a obnovení základních vlastností „ostrožny", místa s širokou viditelnosti (vidícího i viděného), místa spojení obou stran města, přístupného cestami ze všech stran.

Revitalizace byla realizována na základě vítězného návrhu z veřejné architektonické soutěže vypsané městskou částí Praha 2 v roce 2007. Nový objekt zázemí byl navržen jako podzemní stavba, skrytá akropole, která láká svým obsahem a zpracováním, nikoli viditelností. Je koncipován jako samostatná pevná schránka lastury vložená do souvrství archeologicky definovaných stratigrafických rovin barokního a nového terénu, bez narušení charakteru fortifikace a pohledové linie hradeb. Tvarosloví stavby je elementární, minimální a vychází z materiálových principů fortifikační architektury - pevnosti. Objekt nabízí variabilní využití: univerzální sál pro výstavy, společenské akce či kavárnu, zázemí veřejnosti a provozu. Exteriér se otevřenou čelní prosklenou posuvnou stěnou obrácenou k panoramatu Vyšehradu stává plnohodnotnou součástí interiéru. Obnovená pohledová komunikace mezi fortifikacemi navazuje na strategickou vzájemnost obou staveb v prostoru města. Upravená plocha bastionu umožňuje výstavu uměleckých děl v krajině či pořádání kulturních akcí. Propojení území skrze hradby je realizováno brankou na rozhraní mezi středověkou a barokní zdí fortifikace. Součástí realizace je i rekonstrukce stěnové kaple a doplnění soudobé skulptury božích muk.

Hodnocení poroty

Revitalizaci Bastionu u Božích muk je zdařilá a je cenným příkladem kultivovaného a citlivého obnovení, až znovuzrození zapomenutého prostoru dlouho zanedbávané lokality. Splňuje bohatě kritéria vícera kategorií - rekonstrukce, krajinné architektury, zahradní tvorby, drobné architektury, interiéru a městského mobiliáru. Na stávajícím pozemku byl navržen objekt malé kavárny s galerií pro odpočinek a pořádání společenských aktivit. Klidná dispozice vytvořených objektů implementovaných do fortifikačního charakteru místa přirozeně komunikuje s upraveným terénem. Stoupání chodníku a rampy podporuje vnímání nádherných výhledů na město, nabízí duši pocit otevřenosti a lehkosti. Je vskutku pozitivním příkladem implementace veřejného prostoru do stávajících struktur města.

MIROSLAV CIKÁN, PAVLA MELKOVÁ / MCA ATELIER
---

Rozhovor s nositeli ceny GPA 2012 Pavlou Melkovou a Miroslavemem Cikánem


Blahopřeji vám k ocenění vašeho díla. Co pro vás tahle cena znamená?

Pavla Melková Máme radost, to je samozřejmé, každého potěší, když je oceněna jeho práce. Skutečný význam by pro nás ale mělo, kdyby pro naši kancelář přinesla příležitost k další zajímavé práci. Myslím ale, že tahle cena patří zároveň investorovi, tedy městské části Praha 2. Smysl má také proto, že může přinést podporu dalšímu pokračování revitalizace celého cenného území, jejíž je revitalizace Bastionu teprve začátkem.

Miroslav Cikán Ocenění pomůže přivést na toto místo uživatele a diváka, kterého by mohla stavba i upravené prostředí přilákat, pozvat, vtáhnout do děje. Místo nabízí velké kulturní možnosti široké veřejnosti, možnosti vzájemné kultivace místa, prostoru a jeho návštěvníka.

Řekli jste, že ocenění vašeho díla je i oceněním pro radnici v Praze 2. O této městské části je známo, že bez ohledu na momentální personální složení dlouhodobě a programově spolupracuje s architekty a formou soutěží hledá optimální řešení při tvorbě městského prostředí. Čím vás oslovila soutěž na revitalizaci tohoto prostoru?

PM Soutěž byla skutečnou výzvou pro autory již tím, kolik problematických míst, kolik úskalí bylo v jednom celku třeba řešit. Jednalo se o krásný ale zároveň těžký úkol, nejen v tom, jak vložit novotvar do historického území. Nešlo zde zdaleka jen o objekt samotný, ale o řadu navazujících vztahů v rámci revitalizace celého prostoru. Bezděčně jsem si přitom opakovaně vzpomněla na skvělý film Larse von Triera Pět překážek. Předmětem soutěže navíc byla problematika, ve které se nejraději pohybujeme - novostavba v historickém území spojená s rekonstrukcí a především tvorba místa nikoli pouhé stavby.

MC Vnímali jsme jako vzrušující celou situaci, kterou představuje hrana, zlom v topografii terénu, který bravurně využil již Karel IV při výstavbě hradeb. Vymezení, hranice, oddělení vnějšku a vnitřku, města a ne-města vytváří samo o sobě ohromné napětí. Bylo nám jasné, že zde může vzniknout relevantní stavba, která v sobě právě takové napětí ponese. A to nás, kromě jiného, výrazně lákalo. Nemluvil bych ale jen o napětí a jen o kontrastu, které se celým úkolem prolínaly. Především bych vyzdvihl energii, kterou jsme objevili a po vrstvách odhalovali a která naší práci prostoupila.

Jaký byl stav území, když jste o něm začali přemýšlet?

MC Kolem uzavřená plechová ohrada, jakýsi brownfield uprostřed města. Na navážkách stálo torzo budovy, původní dezinfekční stanice. Místo mnoho let nepřístupné lidem. Oblast skládky. Měřili jsme hloubku změny, která nastala od doby zástavby původního bastionu až po dnešek. Vrstvení v čase od tehdejšího horizontu až do dvacátého století. Těch vrstev byla řada a my museli poznat, kolik odtěžit nahromaděné nekvality a nahradit ji kvalitou.

PM Na základě existujících archeologických průzkumů jsme se dobrali výšky původních barokních terénů a na jejich úroveň pak vložili nový objekt. Zcela přirozeně se do souvrství integroval. Ještě bych vyzdvihla spolupráci s památkáři - revitalizace bastionu je příkladem, že může fungovat. My jsme se snažili erudované přistupovat k památkovým konstrukcím, památkáři zase plně respektovali právo současného architektonického vstupu na vlastní soudobý výraz.

Co pro vás bylo hlavním vodítkem při promýšlení konceptu celé revitalizace?

PM V zadání bylo dáno, že na místě zchátralého, prakticky zříceného objektu má vzniknout objekt zázemí a kavárny s návazností na úpravu veřejného prostranství. Bylo nám jasné, že nechceme postavit nový nadzemní objekt na místě původního, který by necitlivě zasahoval do panoramatu a porušoval intaktní siluetu linie hradeb. Navrhli jsme naopak odtěžení navážek a zapuštění objektu pod úroveň horizontu. Vytvořili jsme tak přímou návaznost kavárny na upravený venkovní terén a její propojení s exteriérem, které je zdůrazněné možností otevřít čelní prosklenou stěnu kavárny lze a prostory tak propojit.

MC Samozřejmě jsme zde hledali také řadu souvislostí v celku, v detailu a v atmosféře. Během stavby jsme objevovali další netušené průhledy, které nám umožnily zapojit do architektury další prostorové vazby a světlo. Oba dva vnímáme svět i architekturu v jejích souvislostech také prostřednictvím vlastního fotografování, často zachycujeme prostor a jeho atmosféru v různých konotacích. V hlavě máme zasuté obrazy, kterých je za léta mnoho, které se náhle vynoří a vlastní obrazovou zkušenost pak uplatňujeme i při projektování, kdy vytváříme nový obraz místa. Proces se tak někdy daří opakováním povýšit. Při práci na revitalizaci bastionu, jsme k tomu měli výjimečnou příležitost.

PŘIPRAVIL JULIUS MACHÁČEK

REVITALIZACE BASTIONU U BOŽÍCH MUK
REVITALISATION OF THE CRUCIFIX BASTION
MÍSTO / LOCATION Horská ulice, Praha 2
AUTOŘI / AUTHORS Ing. arch. Miroslav Cikán, Ing. arch. Pavla Melková / MCA atelier s.r.o.
SPOLUAUTOŘI / CO-AUTHORS MgA. Peter Buš, Ing. Pavel Košťálek
INVESTOR městská část Praha 2
DODAVATELÉ Swietelsky a.s., Konstruktiva Branko a.s.
REALIZACE / COMPLETION 2011

zdroj: časopis ARCHITEKT­­

Líbil se vám článek?

ano: 334     ne: 293

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb