přeskočit na hlavní obsah

Bezpečnost při provozu výtahů

/up/images/featured/images/vytah_0.jpg

(Úvodník, šéfredaktor ELEKTRO) Výtah je oproti mnoha jiným strojním zařízením poněkud blíže lidem, protože kromě toho, že bývá integrální součástí budovy (obr. 1a, b) a prostředkem užitku či pohodlí, bývá také místem náhodných setkání. K výtahové technice mám blízký vztah, sám jsem několik desítek výtahů instaloval.

V poslední době se pro některé jedince stal výtah i prostředkem „adrenalinové“ zábavy. Vedle riskantního povození se na střechách vagonů metra, bungee jumpingu – skoků z mostů a míst co možná nejvyšších, a vůbec nejraději přímo ze Žižkovské věže, či raftingu na divoké vodě, přišli někteří hazardéři s dalším naprogramovatelným nebezpečím – svezením se na stropě výtahu. Netřeba si k tomu opatřovat žádné technické vybavení, výtahy jsou totiž po stovkách tisíců kusů namontovány málem v každém druhém domě ve větších i menších městech. Co je však zapotřebí, je porušit bezpečnostní pravidla nebo technické zábrany výtahu.

Přestože se výtahová technika snaží neobvyklými technickými řešeními bránit ve vniknutí nepovolané osoby do prostor mimo přepravní kabinu, konstrukčně do jisté míry vychází také z logického předpokladu, že zdravě uvažující člověk nebude ochoten se o vlastní vůli vystavovat nebezpečí a nebude se za každou cenu snažit např. otevřít dveře, za nimiž není kabina, do volného prostoru šachty. Toto pojetí se však ukazuje být příliš krotké a příliš zpozdilé v porovnání s narůstající mírou hazardérství a touhou zažít něco neočekávaného, maximálního a originálního. Vždyť hvězdy akčních filmů se přeci sem tam také blýsknou nějakým tím „výtahovým“ kouskem. A jak to, panečku, zvládají!

Jestliže se někdy v dávnější minulosti v souvislosti s provozem výtahů staly smrtelné případy, vždy šlo o nedbalost nebo o selhání techniky, nikoliv o úmyslný hazard s vlastním životem nebo životy druhých, jak je tomu v dále popisovaných případech. A v tom je právě ona změna oproti dosavadnímu logickému chápání nebezpečí – zatímco doposud nedobrovolná smrt nebo ohrožení života vyvolávaly šok a zděšení a vrcholem výtahářského hazardu bylo projetí zakázaného patra páternosteru, dnes se množí případy, kdy jde i „obyčejný jedinec“ svým svobodným rozhodnutím ohrožení vstříc a smrt je pokoušena.

Mám v paměti dva tragické případy z přelomu 70. a 80. let: v jedné technické instituci si pan docent s kolegyní cestou na oběd přivolali výtah. Po otevření dveří kabiny dal pan docent kolegyni galantně přednost. Kabina se však neočekávaně rozjela směrem vzhůru, právě v okamžiku nakročení kolegyně dovnitř a ta byla před zraky ostatních rozdrcena. Příčinou byl zkrat a nežádoucí sepnutí v řídicím obvodu.

Příčinou druhého úmrtí, tentokrát pracovnice v nemocnici na Karlově náměstí v Praze, byly opotřebované, „ožvýkané“ vačky u dveří nákladního výtahu, což způsobilo, že právě v nejvyšším, šestém patře šly dveře otevřít, aniž za nimi byla kabina. To se nešťastnici bohužel podařilo, pozadu „do kabiny“ nacouvala, protože rukama držela vozík s prádlem… Oba případy tehdy měly punc naprosté ojedinělosti.

Všechny dodávané výtahy musejí odpovídat bezpečnostním pravidlům ČSN EN 81 Bezpečnostní pravidla pro konstrukci a montáž výtahů, část 1 – Elektrické výtahy a ČSN EN 81-2 Bezpečnostní pravidla pro konstrukci a montáž výtahů, část 2 – Hydraulické výtahy. ČSN EN 115 se vztahuje na pohyblivé schody a chodníky. Základní požadavky na zdvihací zařízení jsou dány zákonem č. 22/1997 Sb. a pro výtahy i nařízením vlády č. 14/1999 Sb.

Svezeme se na kabině…

Výtah je ve slovníku definován jako strojní zařízení k dopravě osob nebo nákladů ve svislém nebo šikmém směru. Osobní výtah má obecně ulehčit život městského člověka bydlícího v  budovách s větším počtem poschodí.

U každého strojního zařízení, a zejména u výtahu je jeho provoz spojen s určitými rizikem. Právě proto, že lidský činitel zde hraje zvýšenou roli, jsou výtahy vybaveny množstvím bezpečnostních prvků, které jsou ve vazbě na technický pokrok neustále zdokonalovány. Jde především o vyloučení následků případné chybné manipulace uživatele nebo obsluhy výtahu. Nelze však vyloučit úmyslné zásahy do zařízení výtahů, které mohou vyřadit zabezpečení z činnosti a způsobit následky se škodami na zdraví nebo hmotnými škodami.

V březnu letošního roku proběhla tiskem zpráva o skupině školáků, kteří se „bavili“ poškozováním šachetních dveří výtahů. Důvodem byla zábava v podobě „povození se na horní části kabiny“ (obr. 1). Nešlo o ojedinělou záležitost. Bylo zaznamenáno několik případů v různých městech ČR.

Zásahem mladíků bylo z činnosti vyřazeno blokování šachetních dveří po odjezdu kabiny. Není těžké si domyslet, jak velké ohrožení pro ostatní občany takové poškození dveří představuje. Pád do výtahové šachty, zejména z vyšších poschodí, může být smrtelný (obr. 3). Riziko je o to větší, že pád osoby může zůstat bez povšimnutí i po dlouhou dobu. Jako u všech druhů úrazů, i zde jsou případné následky z velké části ovlivněny rychlostí poskytnutí pomoci.

Příčiny poruch

Na několika případech je možné dokladovat význam odborné péče pro zajištění bezpečného provozu výtahů. K samotné problematice nežádoucích událostí souvisejících s provozem výtahů je třeba blíže specifikovat vlastní příčiny. Jednu skupinu představuje laické počínání, kdy kritický děj vznikne na základě laického počínání nebo zásahu do systému. Druhou skupinou událostí je úmyslné počínání, kdy jsou z nejrůznějších důvodů vyřazeny z činnosti bezpečnostní komponenty a výtah je provozován v „náhradním“, rizikovém režimu. Zde se často jedná o určitý druh pracovní nedbalosti, doplněné o pocit ovládnutí techniky podle vlastní úvahy. Jde o počínání velmi nebezpečné a rizikové nejen pro jeho původce, ale hlavně pro okolí. Poslední skupinu tvoří úmyslné zásahy do výtahů a jejich bezpečnostních komponent, které je možné považovat za útok na zdraví nebo život ostatních uživatelů.

Při provozu výtahů vznikají poruchy jako u většiny technických zařízení. Jednou z poměrně častých poruch, zejména u starších výtahů, je zastavení kabiny mimo vymezenou úroveň. Následně nelze s kabinou odjet a výtah je působením zabezpečovacích prvků mimo provoz. Odstranění závady vyžaduje posunutí kabiny do předepsané polohy a tím je provoz obnoven. U starších konstrukcí výtahů bylo obvykle třeba použít mechanické ruční posunutí ve strojovně výtahu. Zde je třeba připomenout, že výtahy patří mezi vyhrazená technická zařízení (vyhláška č. 19/1979 Sb.), a proto by se zařízením ve strojovně měla manipulovat jen způsobilá osoba. Zmíněný požadavek není vždy dodržován, a to bohužel nejen u zdvihacích zařízení, ale také u elektrického zařízení výtahu.

Na místě osoby pouze nákupní taška

Příčinou jedné z nežádoucích události byl právě zásah ve strojovně výtahu, když kabina zastavila mimo vymezenou polohu. Jeden z obyvatel domu nejprve neoprávněným způsobem otevřel šachetní dveře výtahu a zjistil příčinu poruchy. Potom pokračoval v další „opravě“ ve strojovně, kterou si rovněž neoprávněně otevřel. Při posunu kabiny však nechtěl zbytečně plýtvat svou silou, a použil postup, který získal od jiného „odborníka“. Otevřel rozváděč a za pomoci amatérsky vyrobeného nástroje mechanicky zvedl magnetický obvod příslušného stykače motoru výtahu (tento způsob pojezdu „nakrátko“ vychází z principu, že základní zapojení elektrického ovládání výtahu je vlastně „pouze“ reverzace směru, tzn. dva stykače pro třífázový, obvykle asynchronní motor s kotvou nakrátko – pozn. redakce).

Zajištění proti podobnému počínání ve strojovně nebylo a důsledky svého zásahu si zřejmě dotyčný uvědomil až dodatečně. Nezkušený „opravář“ stojící u výtahového rozváděče ve strojovně si totiž obvykle neuvědomí souvislost mezi náhlým chodem stroje a pohybem kabiny kdesi pod ním ve výtahové šachtě. Klec výtahu se tedy po nuceném sepnutí hlavních kontaktů stykače motoru rozjela i při otevřených dveřích. V kritickou dobu v kabině naštěstí nikdo nebyl, kromě dvou tašek s nákupem, kdy jedna byla částečně poškozena zmáčknutím mezi podlahou kabiny a horní částí zárubně šachetních dveří. V tomto případě vznikla jen nepatrná škoda na majetku, ale stejně tak mohla být v těchto místech osoba.

Smrt dítěte

Že všechny případy takto dobře nekončí, dokladuje dnes již starší událost z tehdy Východočeského kraje. V panelovém domě se samovolně rozjela kabina výtahu při otevřených dveřích. Vše se stalo ve chvíli, kdy do kabiny vjížděla mladá žena s kočárkem. Následek byl velmi tragický – děcko bylo vymrštěno mimo kočárek a na následky úrazu zemřelo. Příčinou byla neodborná manipulace ve strojovně výtahu, ale kdo a jak manipulaci prováděl se nepodařilo zjistit. Podobných událostí již bylo více a měly by vést k zamyšlení, komu umožnit vstup do strojovny nebo ovládání výtahu, popř. jak co nejlépe zajistit zařízení před neodbornými zásahy.

Řemeslo má zlaté dno

Do kategorie úmyslného zasahování do ovládání výtahů patří případ dvou řemeslníků, kteří opravovali poškození omítek ve výtahové šachtě. Práci vykonávali ze stropu kabiny výtahu. K jejímu pojíždění použili svérázný způsob ovládání. Z příslušné svorkovnice rozváděče ve strojovně napojili šňůru a propojováním odizolovaných částí jednotlivých žil spínali pojezd nahoru nebo dolů. V průběhu práce měli na střeše kabiny zednické nářadí a nádoby s maltou. V přestávkách, při doplňování malty nebo při ukončení práce, vždy sjeli s kabinou pod úroveň příslušného poschodí, aby bylo možné vyložit všechny věci. Při jednom z vykládání však došlo k tragédii. Pracovník, který vykládal nářadí, nevědomě spojil vodiče „ovládací“ šňůry. Kabina se ihned dala do pohybu, shodou okolností směrem vzhůru, a to právě ve chvíli, kdy byl řemeslník polovinou těla nakloněn do otevřených šachetních dveří. Než stačil zareagovat, přimáčkl strop kabiny jeho hrudník na kovový rám dveří. Přes všechnu snahu a dosti rychlou lékařskou pomoc na následky zranění zemřel.

Úmyslný zásah

K úmyslným zásahům, o kterých byla zmínka v úvodu článku, lze z hlediska rozumu těžko něco dodat. Smutné je, že ani zde se nejedná o ojedinělý případ. Před několika roky došlo v Praze k těžkému úrazu starší ženy, která spadla do výtahové šachty. I zde byl zjištěn hrubý zásah do systému zabezpečení šachetních dveří výtahu. Úmyslným propojením bylo vyřazeno blokování dveřních kontaktů a kabina mohla odjet dříve, než se dveře zavřely a než byly zajištěny. Vznikla tak situace, kdy některé dveře bylo možné po odjetí kabiny otevřít, přestože kabina byla v jiném poschodí. Když se k tomuto stavu připočte vandalismus v podobě poškozování osvětlení v kabině, může starší člověk snadno vstoupit do šachty v domnění, že výtah opět nesvítí. Následky většinou bývají tragické, a pokud je zjištěn pachatel, obvykle se tváří překvapeně, že by mohl mít nějakou vinu na cizím neštěstí. Když je motivem zmíněného počínání „zábava“ nezodpovědných jedinců, rozum normálního člověka opravdu zůstává stát. Věřme, že podobné výstřelky zůstanou skutečně jen ojedinělým hazardováním s bezpečností běžných uživatelů výtahů.

Závěr

Na závěr ještě malé doplnění několika údaji, které souvisejí s provozem výtahů. Jak již bylo zmíněno, výtahy patří mezi vyhrazená technická zařízení, a proto by jim měla být věnována odpovídající péče. Na údržbu a kontroly výtahů by se nemělo zapomínat např. při převodu domů do vlastnictví nájemníků. Na výtahy se vztahuje ČSN 27 4007 a nové výtahy by měly splňovat požadavky nařízení vlády č. 14/1999 Sb. ze dne 11. 11. 1999, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy.

Pro provozovatele výtahu jsou stanoveny povinnosti, které je třeba dodržovat a vést o nich záznamy v Knize výtahů. Vykonávání pravidelného servisu, provozních a odborných prohlídek je nedílnou součástí činností s cílem ověřit způsobilost k dalšímu provozu a ověřit bezpečnostní prvky výtahu. Pro uvedené práce je dnes možné zajistit odborně způsobilé firmy a pracoviště a tak přispět k bezpečnému provozu výtahů.

Nedostatečná péče o technická zařízení všeho druhu hraje neblahou roli v nežádoucích událostech. V neposlední řadě jsou to neodborné zásahy do technického zařízení, které způsobují nejrůznější nehody a havárie. Samostatnou smutnou kapitolu tvoří úmyslné zásahy nebo poškozování technických zařízení, tedy i výtahů. Prevence při ochraně zdraví je jednou z cest, jak snížit počty nežádoucích událostí, které mají prvotní příčinu v provozu technických zařízení.

JUDr. Zbyněk Urban

převzato z časopisu Elektro

Líbil se vám článek?

ano: 325     ne: 419

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb