přeskočit na hlavní obsah

Aquarium Bar Uherské Hradiště

/up/images/featured/images/0-aquarium.jpg

Monochromní světelná struktura parametru v akcentu živého displaye akvuária

,,.. .materiál a stavební technologie se brzy dostanou na lepší úroveň. Nebude to o moc dríve, než proces výroby bude práve tak flexibilní, jako proces navrhování Potom bude stejne tak levné a jednoduché vytvorit jednoduše kroutící se kus kovu, plastu nebo jiných materiálú. Potom bude prechod z virtuálního sveta do fyzického prostoru opravdu neprerušovaný... " 

Kas Oosterhuis

Projekt interiéru Bar Aquarium v Uherském Hradišti je rekonstrukcí púvodního baru, kterou byl architekt Michal Kutálek poveren klientem, s nímž mel možnost spolupracovat již dríve. Jednalo se o projekt Cafebar, také v Uherském Hradišti, kde byla poprvé použita a realizována parametricky generovaná prostorová struktura koncipována jako podhledová-lamelová architektonická forma. Michal Kutálek ve spolupráci s Viktorem Johanisem zde poprvé na svou práci strhl pozornost užitím této dosud na českém území nerealizované metody navrhování a jejím posunutím do realizačních vztahú v takovém rozsahu a zvlášté potom v této lokalite. Prostor Cafebaru se stal na určitou dobu po stránce architektonické práve vyjímečný tímto, ne zcela probádaným, prístupem navrhování a prvotní realizací svého druhu.

Vyjímky potvrzují pravidla - proto po zkušenosti spolupráce na Cafebaru, která díky koncepční invenci architektú Kutálka a Johanise otevrela další, pred tím pro investora netušící možnosti, se klient znovu obrátil na téhož autora, aby pro nej zrealizoval další bar v centru Uherského Hradište. Púvodní prostor kavárny-baru je situován v zadní prístavbe mešťanského domu, která pochází z 90. let 20. století. Prístavba vyplňuje celý pozemek, a proto je jediným zdrojem denního svetla púvodní svetlík. Vnitrní prostor nemá na žádné ze svých sten okna - je do jisté míry uzavrený. Od uliční zóny je ješte oddelený prístupovou chodbou. Architekt Kutálek pristupuje k rešení prostoru od počátku s jasnou vizí a konceptem. Celý prostor reší jako svetelný monochromatický klidný organismus. Architektonický koncept je založen na primární práci se svetlem, jeho spektrem a reflexí, míre prekvapení, míre nečekaného zážitku, prožití ješte další dimenze atmosféry, která je vizionárská a pro navštevníky baru, kterým je blízká, zapamatovatelná. Aby zde architekt dosáhl co nejspektrálnejšího vizuálního účinku svetelné instalace navrhované metodou parametrického designu, musel stávající prostor stavebné a povrchové očistit, zbavit jej nevzhledných nánosu a dekorativizmu od puvodních uživatelu, více jej prosvétlit a stavebné otevŕit. Jde o jedno z témat architektonického prístupu, kde púvodní nehodnotné a stávající je redukované na určité stavební a geometrické minimum - jako schránka,které dá vyniknout nove vloženému konceptu a architektonickému zámeru celého prostoru, kde puvodní s novým je integrováno v jeden vizuálne silný architektonický celek.

Hlavním magnetem - vizuálni dominantou - prostoru se tak stává svetelná podhledová struktura parametrické architektonické formy, tvorené pres 1000 m zvlnených 3 mm silných svetlovodných vláken, instalovaných do 12 sklenených rámu v určené vlastní morfologické geometrii. Výsledný vnitrní prostor se chová jako dematerializační svetelná struktura hyperpovrchu - jemné svetelné projekce parametrických entit ustálených v geometrické architektonické forme. Z hlediska architektonického pohledu jde predevším o pretvarování ustálených - zažitých -geometrických analogických celku a jednotlivostí, kde architekt pracuje se zvlnenou konstrukční protézou svetlovodných vláken, které se vymykají tradiční euklidiánské geometrii fixních bodu v rovine a rovných čar mezi nimi. Parametrická svetelná struktura tvorená soustavou prostorových geometrických krivek, svetelných izolinií svetlovodných vláken promítajících se po plochách i hranách povrchu, vytvárí spektrum svetelné barevné informace, zatímco redukovaný a klidný prostor se zameruje na její zhmotnení, kde duležitou roli hraje povrch dopadu svetla, jeho struktura, jemný kontrast mezi matnými a lesklými plochami. Jakoby docházelo v prostoru ke ztekutení svetlem, kde každá zmena je nečekaná ve své další nepatrné odchylce promen v neustále kontrolovaném klidném monochromatu zabarvení. Jde o sofistikovanou technologii prizpusobenou lidským smyslum, o vnesenou architekturu do prostoru, který je tvoren svým, pouze vnitrním, inteligentním pulsem svetla. Jde o model parametrické transformace vloženého a promenlivého v časoprostoru nad stávajícím fixním schématem puvodního. Jedná se o pocit odlišného konceptu zacházení s prostorem ve vztahu vizuální a komplexní smyslové události prejímané a konfrontované uživatelem a návštevníkem baru. Jde o zvýšení uvedomování si prostoru, kde svetelná parametrická struktura tento prostor do sebe abstrahovane prejímá - nasává a zceluje - a akcentuje ho zpet do jeho logiky základního redukovaného prostorového členení. Jde o vložení nového architektonického kontextu -centrálního smyslového media prostoru - do prostoru, který kontext postrádal.

Takto pojaté svetelné parametrické struktura dostévé do prostoru nové merítko, které je dynamizovéno dalším duležitým vizuélním téžištém celého prostoru -velkoformétovým akvériem o délce B m, které je integrováno do technologické predstény. Živý obraz akvária se v prostoru chová jako organické pohyblivé oko - morfologický naturálni zárez simulující prostredí afrických jezer Tanganika, Malawi, kde žijí endemický ryby, které jsou výrazné svým sociálním chovéním. Z pohledu celkového konceptu jde o silnou asociaci, které dostévé do nitra baru další rozmér Živoucí svételná struktura - médium vody, ryb - v akcentu svého vnitrního i vnéjšího prostoru, s nímž architekt pracuje jako s reálným živým displayem v interakci celkového svételného monochromatu prostoru. Velkoplošné „oko" akvária se stává pro névštévníky okamžitým a trvanlivým vizuálné emotivním zážitkem z vníméní celého prostoru a navozuje s integrovanou svételnou parametrickou strukturou duležitou a nezaménitelnou atmosféru baru. Akvárium versus parametrické svételná struktura jsou hlavními téžišti prostoru a zároveň nechévají ztrácet pocit chybéjících výhledu do ulice, □statní - mobiliár, zázemí baru - je poprené, redukované v abstrahované bílé barevnosti, ponechané pouze své základní funkci a prototypu vybavení realizovaného na míru. Uherské Hradišté získalo touto realizací další skvélý architektonický počin, který má pridanou hodnotu v užití metódy parametrického navrhování a jeho realizovéní v architektonické praxi. Celkový projekt a interiér baru Aquarium se zcela vymyká bežným požadavkum na podobný provoz v príbuzné lokalite. Je zde ukázáno, jakým zpusobem muže být dovedena realizace na príkladné spolupráci investora a architekta, jakým zpusobem se čiste odchýlit od zavedených omšelých principu a zpátečnických klišé. Bar Aquarium je svým architektonickým pojetím nad rámec našeho území - je viditelnou výjimkou, za kterou nemusíte navštevovat Londýn nebo New York, stačí navštívit Uherské Hradište. Realizace prostoru Bar Aquarium byla v letošním ročníku GPA 2013 ocenena čestným uznáním v kategorii interiér V oblasti a zpusobu architektonického navrhování v integraci nástroju digitálních technologií a využití metod parametrického designu ve vztahu k reálnému prostoru je architekt Michal Kutálek zásadním hýbatelem na české architektonické scéne.

Jirí Zhor

BAR AQUARIUM
JOSEFA STANCLA 154, UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Investor: Jan Mitáček
Autor: Michal Kutálek / Next Level Studio
Spolupráca: Viktor Johanis
Projekt: 2011, realizácia: 2011 - 2012
Úžitková plocha: 70 m2 , obstavaný priestor: 200 m3
Foto: Martin Kocich

NEXT LEVEL STUDIO
Michal Kutále *1979 Vyškov 2006 FA ČVUT Praha
www.nextlevelstudio. cz

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.­

Líbil se vám článek?

ano: 274     ne: 296

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb