přeskočit na hlavní obsah

Alternativní zdroje a úspory energie v česko-slovenském pohraničí

/up/images/featured/images/0-usporpohranici.jpg

Oblast Bílých Karpat na moravsko-slovenském pomezí si díky své odlehlosti uchovala nedotčenou přírodu evropského významu. Bohužel díky odlehlosti a složitému terénu byly v mnoha lokalitách omezeny investice do energetické infrastruktury, což mělo za následek rozšířené využívání fosilních paliv (zejména hnědého uhlí) k vytápění objektů a přípravě teplé vody. Během topné sezóny pak v obcích umístěných v uzavřených údolích docházelo k výraznému zhoršení kvality ovzduší. Snaha zlepšit kvalitu ovzduší spolu s rostoucími cenami primárních paliv vedly obce v regionu k hledání alternativ a možností úspor drahocenné energie. V článku jsou popsány dva projekty iniciované Energetickou agenturou Zlínského kraje, o.p.s., zaměřené na zateplení mateřské školy netradičním materiálem a na rekonstrukci obecní výtopny na využití biomasy.

Zateplení budovy MŠ slámou

Obce Pitín, Hostětín a Šajdíkove Humence se spolu s občanským sdružením ZO ČSOP Veronica spojily v rámci projektu „Přírodní materiály a obnovitelné zdroje pro rozvoj příhraniční oblasti" s cílem snížit energetickou náročnost svých zařízení, podpořit rozvoj nových technologií využívající potenciál slunce a zlepšit stav ovzduší a krajiny. V rámci tohoto projektu byla budova obecního úřadu v moravské obci Hostětín zateplena do nízkoenergetického standardu. Ve slovenské obci Šajdíkove Humence byla provedena instalace prvního solárního systému v obci. Tento systém s plochou kolektorů 6 m2 byl instalován na budovu základní školy, kde bude sloužit k výchově žáků a k ohřevu teplé vody, čímž pomůže snížit rostoucí náklady na energii. Další partner projektu Občanské sdružení ZO ČSOP Veronica využil projektu k instalaci fasádního slunečního kolektoru pro ohřev teplé vody do objektu svého školícího střediska „Centrum Veronica Hostětín".

Mateřská škola v obci Pitín na západních svazích Bílých Karpat využívala solární systém vybudovaný svépomocí pro předehřev teplé vody již od 90. let minulého století. V posledních letech však tento systém spolu se starým plynovým kotlem dosluhoval a byla nutná jeho náhrada. Současně s tím bylo potřeba řešit nevyhovující tepel-ně-technický stav budovy školy. V rámci projektu „Přírodní materiály a obnovitelné zdroje pro rozvoj příhraniční oblasti" byla navržena a také realizována rekonstrukce budovy mateřské školy do pasivního energetického standardu. K zateplení však nebylo využito polystyrénu ani minerální plsti, ale tradičního místního materiálu slámy.

Zateplení stávajícího objektu slámou je v českých podmínkách zcela unikátní, a proto byla tato akce logicky využita i k propagaci využití přírodních materiálů ve stavebnictví. Vnitřní práce a instalace technických zařízení (rekuperační jednotka pro větrání kuchyně, nová solární soustava pro předehřev teplé vody a plynové kondenzační kotle, nové energeticky úsporné spotřebiče do kuchyně) provedly odborné firmy využívající také místních pracovních sil, zatímco vlastní zateplení pomocí 400 mm silných balíků slámy provedli zejména účastníci letního workshopu. V rámci rekonstrukce byla také vyměněna stará okna za nová dřevěná euro-okna se zesílenými rámy s trojskly plněnými argonem s celkovým Uw = 0,8 W/(m2K). Okna se navíc předsadila do přídavné venkovní izolace. K izolaci stropu byly opět použity 400 mm silné balíky slámy a 100 mm nafoukané celulózy. Nový součinitel prostupu tepla stropem je U = 0,11 W/(m2K).Na závěr byla vyhlasená soutěž na grafické řešení fasády budovy mateřské školy. Z celkem 24 doručených návrhů byl vybrán návrh mladého studenta architektury představující dětské motivy s tématikou čtyř ročních období. V říjnu 2009 pak proběhl týdenní workshop malování fasády, kterého se v průběhu jednoho týdne zúčastnila dvacítka studentů uměleckých a technických vysokých škol. Slavnostní otevření rekonstruované školy proběhlo 8. listopadu 2009 za účasti všech projektových partnerů a občanů obcí Pitín, Hostětín a Šajdíkove Humence. Celkové náklady na rekonstrukci mateřské školy dosáhly 6 mil. Kč, přičemž 90 % této částky je spolufinancováno z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika Slovenská republika 2007 2013. Spotřeba energie na vytápění a ohřev TV byla od listopadu 2009 do dubna 2010 snížena již o 65 % v porovnání s předchozí topnou sezónou.

Rekonstrukce kotelny na vytápění biomasou

Město Brumov-Bylnice, jejich servisní organizace Služby města Bru-mov-Bylnice a slovenský partner obec Horné Srnie spolupracují na projektu „Rozvoj energetického využití biomasy a slunce v pohraniční oblasti". Slovenský partner se zaměří na podporu a propagaci solárních soustav pro ohřev teplé vody. V rámci těchto aktivit byla instalována solární soustava pro ohřev teplé vody na objekt místní sportovní haly.

Město Broumov-Bylnice leží v lesnaté krajině na jihovýchodě Zlínského kraje. V tomto kraji má biomasa největší potenciál (2,28 PJ/rok) ze všech obnovitelných zdrojů energie (OZE). V současnosti pak roje na biomasu poskytují přes 90 % energie pocházející z OZE. V městě Brumov-Bylnice je vybudován systém centrálního zásobování teplem, který využíval 4 plynové kotle o celkovém výkonu 6,8 MW a jeden kotel na biomasu o výkonu 1 MW. V rámci projektu byly dva plynové kotle vyměněny za dva kotle na biomasu (2 a 1 MW) a jeden plynový kotel byl modernizován (výměna hořáku výkon 1,2 MW) a bude sloužit v případě potřeby jako špičkový zdroj nebo v létě k ohřevu vody. Jako studená záloha byl ponechán jeden původní kotel na zemní plyn o výkonu 1,7 MW. Kotelna byla navíc vybavena novým systémem měření a regulace, který umožní dálkovou kontrolu a zoptimalizuje chod celé kotelny. Předpokládá se snížení spotřeby zemního plynu z více než 640 000 m3/rok na přibližně 140 000 m3/rok. Náhradou zemního plynu dřevní štěpkou

z místních lesů bude navíc zajištěna dlouhodobě stabilní cena tepla pro obyvatele města a vytvořena místní pracovní místa při zajišťování dodávek lokálního biopaliva.

V průběhu léta 2009 byly demontovány staré kotle a provedeny stavební úpravy na budově kotelny, do které byly v průběhu podzimu instalovány nové kotle na biomasu a nový systémem měření a regulace. Od listopadu probíhal zkušební provoz biomasové kotelny, praxe ukázala, že roční spotřeba fosilních paliv, tedy zemního plynu bude minimální cca 16 000 m3/rok, čímž je dosaženo úspory 1 315 tCO2/rok. Kotelna byla uvedena do trvalého provozu v únoru 2010. Celkové náklady na projekt činily 22,4 mil. Kč, přičemž z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika Slovenská republika 2007 2013 je poskytnuta dotace ve výši 15,3 mil. Kč.

Projekt Ing. Miroslavy Knotkové, rekonstrukce kotelny na biomasu v Brumově-Bylnici, získal 29. dubna 2010 první cenu na Sekond International Conference for European Managers ve Vídni. (http: //www.energymanager.eu/ShowArea.act?KEY=1403).

Projekty „Přírodní materiály a obnovitelné zdroje pro rozvoj příhraniční oblasti" a „Rozvoj energetického využití biomasy a slunce v pohraniční oblasti" jsou spolufinancovány z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika Slovenská republika 2007 2013.

Tímto aktivity EAZK v pohraničí nekončí. V současné době agentura realizuje projekt Zelená úsporám ve Zlínském kraji, který je financován SFŽP ve spolupráci s MŽP ČR. Díky tomuto projektu pracovníci EAZK provádějí zdarma občanům konzultace zaměřené na zlepšení tepelně technických vlastností jejich rodinných, bytových i panelových domů a pro instalaci obnovitelných zdrojů energie na vytápění a ohřev vody s využitím finanční dotace z programu Zelená úsporám.    

zdroj: Alternativní energie

Líbil se vám článek?

ano: 434     ne: 353

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb